Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Góry otwar­te dla wszystkich

Zdję­cie z prezentacji.

Poni­żej przed­sta­wia­my pre­zen­ta­cję, zawie­ra­ją­cą reko­men­da­cje na pod­sta­wie doświad­czeń z reali­za­cji pro­gra­mu tury­sty­ki wytchnie­nio­wej „Łączą nas góry”.

Zosta­ły one zapre­zen­to­wa­ne nie­daw­no w Urzę­dzie Woje­wódz­kim pod­czas kon­fe­ren­cji „Góry otwar­te dla wszystkich”.

POBIERZ PRE­ZEN­TA­CJĘ