Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE NR 02/05/2024 (doty­czy kol­por­ta­żu Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ)

I. ZAMA­WIA­JĄ­CY: Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ul. Boha­te­rów Wester­plat­te 11/430, 65–034 Zie­lo­na Góra NIP: 611–24–47–442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516

II. OKRE­ŚLE­NIE TRY­BU ZAMÓ­WIE­NIA: Niniej­sze postę­po­wa­nie pro­wa­dzo­ne jest zgod­nie z zasa­dą kon­ku­ren­cyj­no­ści okre­ślo­ną w Wytycz­nych w zakre­sie kwa­li­fi­ko­wal­no­ści kosz­tów w ramach art. 36 usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych ( zał. Nr 8 do Zasad wspie­ra­nia reali­za­cji zadań)

III. OPIS PRZED­MIO­TU ZAMÓWIENIA

1. Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest usłu­ga pole­ga­ją­ca na kol­por­ta­żu (wysył­ki) Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ w ramach pro­jek­tu „Wyda­wa­nie Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON.

Szcze­gó­ło­wy opis przed­mio­tu zamó­wie­nia: Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest usłu­ga pole­ga­ją­ca na dystrybucji/kolportażu łącz­nie 5 nume­rów Biu­le­ty­nu – przez okres 9. mie­się­cy począw­szy od mie­sią­ca czerw­ca 2024 r. — pod adre­sy wska­za­ne przez Zama­wia­ją­ce­go i w ter­mi­nach uzgod­nio­nych z Zama­wia­ją­cym, wg. Specyfikacji:

– 4 nume­ry: 285 prze­sy­łek x mak­sy­mal­na waga 3,9 kg

– 1 numer: 285 prze­sy­łek x mak­sy­mal­na waga 4,5 kg

– 4 nume­ry: 40 prze­sy­łek x mak­sy­mal­na waga 155 g

– 1 numer: 40 prze­sy­łek x mak­sy­mal­na waga 180 g

Mak­sy­mal­ne wymia­ry każ­dej z paczek 21x30x5 cm. Prze­sył­ki win­ny być dys­try­bu­owa­ne za potwier­dze­niem nada­nia zgod­nie z przed­sta­wio­nym przez Zama­wia­ją­ce­go roz­dziel­ni­kiem. Za prze­sył­ki będą­ce przed­mio­tem zamó­wie­nia rozu­mie się rzecz opa­trzo­ną ozna­cze­niem adre­sa­ta i adre­sem, przed­ło­żo­ną do przy­ję­cia lub przy­ję­tą przez ofe­ren­ta w celu dorę­cze­nia adre­sa­to­wi. Dodat­ko­wo Wyko­naw­ca przed­sta­wi Zama­wia­ją­ce­mu każ­do­ra­zo­wo listę wysył­ko­wą, wraz odno­to­wa­niem ewen­tu­al­nych zwrotów.

4. Prze­sył­ki powin­ny być każ­do­ra­zo­wo odbie­ra­ne przez Wyko­naw­cę na jego koszt w sie­dzi­bie Zama­wia­ją­ce­go w obu­stron­nie usta­lo­nym terminie.

5. Zama­wia­ją­cy nie dopusz­cza moż­li­wo­ści powie­rze­nia czę­ści lub cało­ści zamó­wie­nia podwykonawcom.

IV. TER­MIN WYKO­NA­NIA ZAMÓ­WIE­NIA Ter­min roz­po­czę­cia reali­za­cji kol­por­ta­żu pierw­sze­go nume­ru Biu­le­ty­nu nastą­pi po 30 czerw­ca 2024 r., a kolej­nych wg. zamó­wie­nia, skła­da­ne­go każ­do­ra­zo­wo przez Zama­wia­ją­ce­go z co naj­mniej 7 dnio­wym wyprzedzeniem.

V. WARUN­KI UDZIA­ŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą się ubie­gać Wyko­naw­cy którzy:

a) Posia­da­ją upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści, jeśli prze­pi­sy pra­wa nakła­da­ją obo­wią­zek posia­da­nie takich uprawnień;

b) Dys­po­nu­ją poten­cja­łem tech­nicz­nym do wyko­na­nia zamówienia.

c) z któ­ry­mi dotych­czas nie zosta­ła roz­wią­za­na przez Zama­wia­ją­ce­go umo­wa na świad­cze­nie usług z przy­czyn leżą­cych po stro­nie Wykonawcy

2. Nie­speł­nie­nie cho­ciaż­by jed­ne­go z wymie­nio­nych wyżej warun­ków skut­ko­wać będzie wyklu­cze­niem poten­cjal­ne­go Wyko­naw­cy z postę­po­wa­nia (ofer­tę Wyko­naw­cy wyklu­czo­ne­go uwa­ża się za odrzuconą).

VI. WYŁĄ­CZE­NIE POD­MIO­TÓW POWIĄ­ZA­NYCH Z ZAMA­WIA­JĄ­CYM Z UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU: Zama­wia­ją­cy infor­mu­je, że nie może udzie­lać zamó­wie­nia pod­mio­tom powią­za­nym z nim oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo. Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy Zama­wia­ją­cym lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy a wyko­naw­cą, pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na:

a) Uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki osobowej;

b) Posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji;

c)Pełnieniu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, pełnomocnika;

d) Pozo­sta­wa­niu w związ­ku mał­żeń­skim, w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia opie­ki lub kurateli.

VII. KRY­TE­RIA OCE­NY OFERT I WYBO­RU WYKONAWCY

1. W celu wybo­ru naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty Zama­wia­ją­cy doko­na oce­ny i wybo­ru ofer­ty spo­śród Wyko­naw­ców speł­nia­ją­cych warun­ki okre­ślo­ne w punk­cie V i VI w opar­ciu o nastę­pu­ją­ce kry­te­ria wyboru:

Ceny – 100%

2. Zama­wia­ją­cy zastrze­ga sobie pra­wo wery­fi­ka­cji danych przed­sta­wio­nych w ofercie.

3. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia kwo­ty, jaką Zama­wia­ją­cy dys­po­nu­je na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia, dopusz­cza się nego­cja­cję ofe­ro­wa­nej ceny. W przy­pad­ku, gdy pomi­mo nego­cja­cji stro­ny nie dopro­wa­dzą do zawar­cia umo­wy, zamó­wie­nie może zostać powie­rzo­ne (po uprzed­nich nego­cja­cjach) Wyko­naw­cy, któ­ry zło­żył kolej­ną pod wzglę­dem punk­to­wym ofertę.

4. Ofer­ty skraj­ne, rażą­co odbie­ga­ją­ce ceno­wo od ogól­nie przy­ję­tych sta­wek nie będą bra­ne pod uwagę.

VIII. TER­MIN ZWIĄ­ZA­NIA OFERTĄ

Ter­min zwią­za­nia ofer­tą to 7 dni kalen­da­rzo­wych od dnia upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert.

IX. OSO­BA UPRAW­NIO­NA DO KON­TAK­TU Robert Zapo­ra, wyłącz­nie dro­gą mailo­wą: biuletyn@kson.pl

X. MIEJ­SCE, TER­MIN I SPO­SÓB SKŁA­DA­NIA OFERT

Ofer­ta powin­na być prze­sła­na za pośred­nic­twem: pocz­ty elek­tro­nicz­nej (ska­ny ory­gi­na­łów spa­ko­wa­ne w jed­nym pli­ku) na adres: biuro@kson.pl(w tytu­le maila pro­szę napi­sać: „kol­por­taż Biu­le­ty­nu — ofer­ta”), do dnia 13 czerw­ca 2024 r. do godz. 15:30, wraz z załą­czo­ną kse­ro­ko­pią (skan) wypi­su z reje­stru przed­się­bior­ców lub zaświad­cze­nia z ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospodarczej.

2. Wybór naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty zosta­nie ogło­szo­ny do dnia 18 czerw­ca 2024 r. na stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem http://www.kson.pl

3. Ofer­ty zło­żo­ne po ter­mi­nie nie będą rozpatrywane.

4. Ofe­rent może przed upły­wem ter­mi­nu skła­da­nia ofert zmie­nić lub wyco­fać swo­ją ofertę.

5. W toku bada­nia i oce­ny ofert Zama­wia­ją­cy może żądać od ofe­ren­tów wyja­śnień doty­czą­cych tre­ści zło­żo­nych ofert.

6. Zapy­ta­nie ofer­to­we zamiesz­czo­no na stro­nie: http://www.kson.pl

XI. UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘ­PO­WA­NIA Zama­wia­ją­cy zastrze­ga sobie moż­li­wość unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia bez poda­nia przy­czy­ny. W przy­pad­ku unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia, Zama­wia­ją­cy nie pono­si kosz­tów postępowania.

XII. UWA­GI KOŃ­CO­WE Niniej­sze ogło­sze­nie nie jest ogło­sze­niem w rozu­mie­niu usta­wy pra­wo zamó­wień publicz­nych, a pro­po­zy­cje skła­da­ne przez zain­te­re­so­wa­ne pod­mio­ty nie są ofer­ta­mi w rozu­mie­niu kodek­su cywil­ne­go. Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia Zama­wia­ją­ce­go do zawar­cia umo­wy. Zama­wia­ją­cy może odstą­pić od pod­pi­sa­nia umo­wy bez poda­nia uza­sad­nie­nia swo­jej decyzji.

XIII. POSTA­NO­WIE­NIA KOŃ­CO­WE Do zapy­ta­nia ofer­to­we­go dołączono:

— załącz­nik nr 1 — For­mu­larz ofertowy

— załącz­nik nr 2 — Oświad­cze­nie o speł­nie­niu warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu (pro­szę załą­czyć do oferty)

— załącz­nik nr 3 — Oświad­cze­nie o bra­ku powią­zań kapi­ta­ło­wych i oso­bo­wych (pro­szę załą­czyć do oferty)

23.05.2024 r.

Sta­ni­sław Schubert,

Pre­zes KSON

Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia do zło­że­nia zamówienia.