Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 23.02–25.02.2024 

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Pułap­ka na myszy

Bawić się i bać będzie­my w roz­kosz­nych oko­licz­no­ściach lat
pięć­dzie­sią­tych. Wnę­trze sty­lo­we­go, toną­ce­go w śnież­nych
zaspach pen­sjo­na­tu zapro­jek­to­wał sam Woj­ciech Ste­fa­niak, a rów­nie
ele­ganc­kie kostiu­my Alek­san­dra Hara­si­mo­wicz . We wspa­nia­le odno­wio­nym
Teatrze powin­ny się pre­zen­to­wać szcze­gól­nie efek­tow­nie. Z radia
zaś sączyć się będzie uro­cza muzy­ka z tam­te­go okre­su. (Choć nie
tyl­ko muzy­ka…) Ta sztu­ka to kla­sy­ka angiel­skie­go kry­mi­na­łu z
wszyst­ki­mi dosko­na­le wyko­rzy­sta­ny­mi cecha­mi tego gatun­ku. Zna­ko­mi­cie
ryso­wa­ne cha­rak­te­ry, lek­kość dia­lo­gu, mister­nie skon­stru­owa­na
zagad­ka kry­mi­nal­na. Aga­tha Chri­stie, jak zawsze, zapew­nia roz­ryw­kę
wyso­kiej pró­by. A akto­rzy Teatru Nor­wi­da czu­ją ten styl znakomicie.

[1]

Baj­ko­wa Sobo­ta– Przy­stań Pana Bałwana

Nie każ­da zima jest dla nas na tyle łaska­wa, że sypie śnie­giem
tak, aby ule­pić bał­wa­na. Ale kto powie­dział, że śnież­ne­go kró­la
zimy moż­na wyko­nać tyl­ko ze śnie­gu? Zapra­sza­my na Warsz­ta­ty
Kre­atyw­nej Rodzin­ki pod­czas któ­rej wyko­na­my bał­wan­ki wyko­rzy­stu­jąc
róż­ne tech­ni­ki i mate­ria­ły. Zro­bi­my sobie sel­fie z Bał­wa­nem,
wyko­na­my bał­wa­no­we maski a naj­młod­si będą mogli poba­wić się w
stre­fie dedy­ko­wa­nej spe­cjal­nie dla nich.

[2]

Spo­sób na blon­dyn­kę — spektakl

Por­tal rand­ko­wy to cza­sem jedy­na moż­li­wość, żeby zmie­nić swo­je
życie. Na lep­sze lub na gor­sze, bo zarów­no w real­nym życiu jak w
Inter­ne­cie — kie­dy się gra, moż­na albo wszyst­ko wygrać, albo
prze­grać. Mał­żeń­stwo Nor­my i Czar­ka trwa wyłącz­nie z powo­du
wspól­nych kre­dy­tów. Pew­ne­go dnia, przy ich barze, ktoś prze­bi­ja
opo­ny w nowym Fer­ra­ri majęt­ne­go Zyg­mun­ta, któ­ry jedzie do swo­jej
pose­sji w Oazie dla Milio­ne­rów. Zyg­munt nie lubi ludzi i nie­wie­le o
nich wie, za to Cza­rek, jako wytraw­ny pod­ry­wacz, wie o innych
wszyst­ko. Kto na kogo czyha?

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/3240/Pulapka-na-myszy
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/3154/Bajkowa-Sobota-Przystan-Pana-Balwana
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/3153/Sposob-na-blondynke-spektakl
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2023–25.02.24.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018