Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

 Pro­szę Cię o pomoc dla Vanessy!

Czy znasz to roz­dzie­ra­ją­ce uczu­cie, gdy Two­je dziec­ko pła­cze, a Ty
nie potra­fisz uko­ić jego bólu? Dziś moja córecz­ka, Vanes­sa, znów
pła­ka­ła z nie­mo­cy, zmę­cze­nia i rezy­gna­cji. Każ­dy dzień jest dla
niej wal­ką: o nor­mal­ność, spraw­ność i przyszłość.

Vanes­sa zma­ga się z dzie­cię­cym pora­że­niem mózgo­wym – spa­stycz­nym,
czte­ro­koń­czy­no­wym, leko­opor­ną padacz­ką, poważ­ną wadą wzro­ku,
pęche­rzem neu­ro­gen­nym i pro­ble­ma­mi gastro­en­do­kry­no­lo­gicz­ny­mi. Do 6.
roku życia była trzy­krot­nie reani­mo­wa­na, prze­szła ope­ra­cje, któ­re
unie­ru­cho­mi­ły ją na dłu­gie mie­sią­ce. Mimo to, jej roz­wój umy­sło­wy
nie zatrzy­mał się. Vanes­sa mówi, uczęsz­cza do szko­ły i nawią­zu­je
przy­jaź­nie. Jed­nak jej cia­ło szyb­ko rośnie i spa­sty­ka ją poko­nu­je,
pro­wa­dząc do dużych przy­kur­czy. Nie­ba­wem może zostać unie­ru­cho­mio­na
na sta­łe na wóz­ku inwalidzkim.

Poma­gam [2]

Jedy­ną szan­są na popra­wę jej sta­nu jest pio­ni­za­cja i reha­bi­li­ta­cja
przy uży­ciu spe­cja­li­stycz­nych urzą­dzeń. Marzy­my, by zaku­pić dla niej
pio­ni­za­tor i zapew­nić reha­bi­li­ta­cję z uży­ciem urzą­dze­nia Inno­walk.
Dzię­ki temu będzie mogła sta­nąć na wła­snych nogach, a nawet
posta­wić kie­dyś pierw­sze kroki!

Nie jeste­śmy w sta­nie samo­dziel­nie pokryć kosz­tów nie­zbęd­nych
sprzę­tów przy obec­nych wydat­kach na lecze­nie, reha­bi­li­ta­cję i
codzien­ne potrze­by. Pro­si­my, pomóż­cie Vanes­sie poko­nać przy­kur­cze i
dać jej szan­sę na samo­dziel­ną przy­szłość. Razem może­my dać jej
to, co dla wie­lu jest oczy­wi­sto­ścią – moż­li­wość cho­dze­nia,
bie­ga­nia, życia peł­ne­go rado­ści i niezależności.

Za każ­dą pomoc, za każ­de dobre sło­wo, ser­decz­nie dziękujemy.

San­dra i Kry­stian, rodzice.

Prze­każ daro­wi­znę teraz [3]:
Fun­da­cja Fabry­ka Dobrych Pro­jek­tów
ul. A. Bra­nic­kie­go 23/60, 02–972 War­sza­wa
Nazwa ban­ku: San­tan­der Bank
Nr: 10 1090 2590 0000 0001 5432 3131
Tytuł prze­le­wu: Vanes­sa Klepczyńska

*Fun­da­cja prze­ka­zu­je 100% wpłat na lecze­nie pod­opiecz­nej. Z całe­go
ser­ca dzię­ku­ję w imie­niu rodzi­ców Vanes­sy i swoim,

        _
 Joan­na Kostecka_
Pre­zes Fun­da­cji Fabry­ka Dobrych Projektów

Links:
——
[1] https://ads.onlinetraffic.pl/r/gN6sLBAo9FcJYAUzvfkdM8/WYMRBKsxeGcoN2SMiHkiQ3-FYBHpjrYy3smuNpiQ45ZYN
[2] https://ads.onlinetraffic.pl/r/gN6sLBAo9FcJYAUzvfkdM8/XVJNjjsqdYhdzUGcRhVDgD-FYBHpjrYy3smuNpiQ45ZYN
[3] https://ads.onlinetraffic.pl/r/gN6sLBAo9FcJYAUzvfkdM8/5sVShhcgjSzrLmW2zaUSrr-FYBHpjrYy3smuNpiQ45ZYN
[4] https://ads.onlinetraffic.pl/u/gN6sLBAo9FcJYAUzvfkdM8/CjMkZEMXkd3quNGxvHYFm9-FYBHpjrYy3smuNpiQ45ZYN