Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­kurs Cha­ry­ta­tyw­ny od Praca.pl

Praca.pl rusza z dru­gą edy­cją kon­kur­su cha­ry­ta­tyw­ne­go! Tym razem chce­my aby­ście poka­za­li nam jak wyglą­da pra­ca marzeń czło­wie­ka XXI wie­ku, zno­wu liczy­my na dobrą zaba­wę i Waszą kre­atyw­ność. A zatem do dzie­ła: 3, 2, 1… START!

Jak wziąć udział w kon­kur­sie i pomóc potrzebującym?

To pro­ste, wystar­czy wysłać zdję­cie (wraz z opi­sem dla­cze­go) jak według Cie­bie wyglą­da pra­ca marzeń. Celem kon­kur­su jest spraw­dze­nie, czy bar­dziej pre­fe­ru­je­my pra­cę zdal­ną czy sta­cjo­nar­ną? Czy woli­my pra­co­wać we wła­snej fir­mie, czy zatrud­nić się na etacie?

Mamy nadzie­ję, że nade­sła­ne zdję­cia pozwo­lą nam odpo­wie­dzieć na te pytania!

Garść waż­nych informacji…

Kon­kurs zaczy­na się 12 lute­go, 2024 roku, a ter­min nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych to 29.03.2024. Oce­na i wyło­nie­nie zwy­cięz­cy odbę­dzie się dnia 05.04.2024, a publi­ka­cja wyni­ków 10 dni póź­niej, czy­li 15 kwiet­nia 2024 roku.

A teraz naj­waż­niej­sze – nagro­da konkursowa

Zwy­cięz­ca wska­że fun­da­cję / orga­ni­za­cję cha­ry­ta­tyw­ną, któ­rej chciał­by pomóc. Nagro­da pie­nięż­na w wyso­ko­ści 2000 zł ufun­do­wa­na przez Praca.pl zosta­nie prze­ka­za­na wła­śnie tej orga­ni­za­cji charytatywnej.

Liczy­my na jak naj­wię­cej zgło­szeń i na to, że przez faj­ną zaba­wę zno­wu uda się wes­przeć naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych! Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz TUTAJ. Zachę­ca­my do wzię­cia udzia­łu i moc­no trzy­ma­my kciuki!