Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bon Senio­ral­ny – wspar­cie dla senio­rów w Polsce

W obli­czu sta­rze­ją­ce­go się spo­łe­czeń­stwa i coraz więk­szej licz­by osób star­szych, w Pol­sce ist­nie­je potrze­ba stwo­rze­nia sku­tecz­nych mecha­ni­zmów wspar­cia dla senio­rów. Jed­nym z takich roz­wią­zań jest Bon Senio­ral­ny, pro­gram mają­cy na celu popra­wę jako­ści życia osób star­szych poprzez wspar­cie finan­so­we. Ma to być wspar­cie skie­ro­wa­ne do osób powy­żej 45. roku życia (wiek rodzi­ca musi być wyż­szy niż 70lat), któ­re z powo­du opie­ki nad star­szy­mi rodzi­ca­mi sta­ją przed wyzwa­nia­mi zawo­do­wy­mi. Bon senio­ral­ny nie będzie wypła­ca­ny w for­mie gotów­ki, ale będzie mógł być wyko­rzy­sta­ny do zapła­ty za usłu­gi opie­kuń­cze. Jego wyso­kość ma wyno­sić mak­sy­mal­nie poło­wę obo­wią­zu­ją­cej staw­ki mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia, co w 2024 roku ozna­cza kwo­tę oko­ło 2121 zł do 2150 zł. O wyso­ko­ści świad­cze­nia, a co za tym idzie o licz­bie godzin opie­ki, mają decy­do­wać pra­cow­ni­cy ośrod­ków pomo­cy spo­łecz­nej wspól­nie z leka­rza­mi. Samo­rzą­dy będą odgry­wać klu­czo­wą rolę w zarzą­dza­niu i roz­dzia­le funduszy.

   Mini­stra ds. poli­ty­ki senio­ral­nej Marze­na Okła-Drew­no­wicz pod­czas wystą­pie­nia w Sej­mie wyzna­ła, że usta­wa o bonie jest już na finiszu.

  „ Dzi­siaj jeste­śmy na eta­pie dia­gno­zo­wa­nia tego, co mamy, ale też od razu wyko­nu­je­my kon­kret­ne działania.

Na dzi­siaj moim prio­ry­te­tem jest opie­ka w miej­scu zamiesz­ka­nia”” — zazna­czy­ła mini­ster. Zwró­ci­ła uwa­gę, że pro­ble­mem jest m.in. sza­ra stre­fa zwią­za­na z usłu­ga­mi opie­kuń­czy­mi. Według mini­ster odpo­wie­dzią ma być bon senio­ral­ny — samo­rzą­dy będą mia­ły dofi­nan­so­wa­nie na zor­ga­ni­zo­wa­nie opie­ki w miej­scu zamieszkania .

Mini­stra wyzna­ła, że wśród prio­ry­te­tów jest tak­że akty­wi­za­cja senio­rów. Okła-Drew­no­wicz przy­po­mnia­ła o dzia­ła­niu dwóch pro­gra­mów akty­wi­zu­ją­cych senio­rów — Aktyw­ni plus i Senior plus. Poin­for­mo­wa­ła, że trwa­ją pra­ce nad nowy­mi pro­gra­ma­mi aktywizacyjnymi.

  War­to zazna­czyć, że wpro­wa­dze­nie bonu senio­ral­ne­go to ele­ment szer­szej stra­te­gii nowe­go rzą­du, któ­ra ma na celu popra­wę sytu­acji demo­gra­ficz­nej w Pol­sce. Podob­ne ini­cja­ty­wy już funk­cjo­nu­ją w innych kra­jach euro­pej­skich, takich jak Niem­cy czy Włochy.

Źró­dło: Busi­ness Insider

Kata­rzy­na Anders