Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

NEW­SLET­TER | PRE­MIE­RA MANEKINÓW

MANE­KI­NY PRE­MIE­RA
Zbi­gniew Rudziń­ski
 Bru­no Schulz

Po ponad 40 latach do reper­tu­aru Ope­ry Wro­cław­skiej powra­ca spek­takl
Mane­ki­ny, stwo­rzo­ny przez Zbi­gnie­wa Rudziń­skie­go na pod­sta­wie pro­zy
Bru­no­na Schul­za.
Ta waż­na pre­mie­ra obie­cu­je prze­nieść widzów w świat sur­re­ali­zmu i
reflek­sji, w któ­rym zgłę­bio­ne zosta­ną tema­ty wiecz­nie eks­plo­ro­wa­ne w
lite­rac­kich arcy­dzie­łach auto­ra Skle­pów cyna­mo­no­wych.
Obec­na insce­ni­za­cja dzie­ła jest reali­zo­wa­na przez Kami­lę Siwiń­ską,
dla któ­rej dodat­ko­wą inspi­ra­cją do stwo­rze­nia nowej for­my spek­ta­klu
jest jeden z nie­wie­lu zacho­wa­nych dowo­dów na ist­nie­nie licz­nej
spo­łecz­no­ści żydow­skiej w Gro­dzi­sku Mazowieckim.

PRE­MIE­RA już 1 mar­ca 2024 r.
Kolej­ne spek­ta­kle: 2, 3 mar­ca 2024 r.

BILE­TY [1]

Kami­la Siwiń­ska
reży­ser­ka

Postać Jaku­ba ze Skle­pów cyna­mo­no­wych Bru­no Schul­za to dale­kie echo
biblij­ne­go Jaku­ba z Księ­gi Rodza­ju. Jakub to ten, któ­ry wal­czy z
Bogiem. Wal­czy też ze swo­im bra­tem bliź­nia­kiem. Tak jak swój dale­ki
pier­wo­wzór, pró­bu­je poko­nać ludz­ką natu­rę, dosię­gnąć bosko­ści,
tajem­ni­cy stworzenia…

BILE­TY [2]

Tra­jan Muryń
kie­row­nik muzycz­ny premiery

Mane­ki­ny są bar­dzo waż­nym punk­tem na muzycz­nej mapie pol­skiej muzy­ki.
Dzię­ki tej ope­rze może­my zauwa­żyć w jakim kie­run­ku podą­ża­ła ope­ra
w Pol­sce w 1981 r., wte­dy też two­rzył m.in. Zyg­munt Krau­ze. W tej
muzy­ce np. może­my dostrzec kom­pi­la­cję wie­lu innych utwo­rów, ze
wszyst­kim zna­ko­mi­cie zna­nym Kan­ka­nem Offen­ba­cha na czele…

BILE­TY [3]

CAŁY Reper­tu­ar

Spon­sor stra­te­gicz­ny Ope­ry Wro­cław­skiej KGHM Pol­ska Miedź

         [4]

         [5]

         [6]

Links:
——
[1] https://link.freshmail.mx/c/csyo9tjbm8/sgfjtl0ysn
[2] https://link.freshmail.mx/c/r3m122bqi0/sgfjtl0ysn
[3] https://link.freshmail.mx/c/4gvbhqchlb/sgfjtl0ysn
[4] https://link.freshmail.mx/c/qyxdom46d9/sgfjtl0ysn
[5] https://link.freshmail.mx/c/qs58crsgdr/sgfjtl0ysn
[6] https://link.freshmail.mx/c/ss2dx8t2hn/sgfjtl0ysn