Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kary dla Pol­ski za nie wdro­żo­ne unij­ne dyrektywy

     Dyrek­ty­wy doty­czą prze­pi­sów z wie­lu róż­nych dzie­dzin, od spraw łącz­no­ści po podat­ki. Nowy rząd z Donal­dem Tuskiem na cze­le chce, by Pol­ska znów była czo­ło­wym przed­sta­wi­cie­lem we wdra­ża­niu unij­nych prze­pi­sów. Nie­ste­ty poprzed­nia wła­dza nie spie­szy­ła się z przyj­mo­wa­niem unij­nych regu­la­cji co skut­ku­je spo­ry­mi zale­gło­ścia­mi. Do wdro­że­nia jest 47 unij­nych dyrek­tyw z cze­go bli­sko poło­wa jest już daw­no po cza­sie. Spra­wa jest już na tyle poważ­na, gdyż z powo­du nie­któ­rych zale­gło­ści Komi­sja Euro­pej­ska zaskar­ży­ła już War­sza­wę do Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści UE. Pol­sce nali­cza­ne są już kary w wyso­ko­ści 13700 euro za każ­dy dzień opóźnienia.

  Naj­więk­sze opóź­nie­nie we wdra­ża­niu dyrek­ty­wy wyno­si już ponad trzy lata i do tyczy euro­pej­skie­go kodek­su łącz­no­ści elek­tro­nicz­nej. W efek­cie nowa usta­wa – Pra­wo komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej powin­na zastą­pić Pra­wo tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne   Dla­te­go poszcze­gól­ne resor­ty mają przy­spie­szyć pra­ce nad usta­wa­mi, któ­re reali­zu­ją wspól­no­to­we dyrektywy.

  Kolej­ną z naj­pil­niej­szych do wdro­że­nia jest dyrek­ty­wa w spra­wie pra­wa autor­skie­go i praw pokrew­nych na jed­no­li­tym ryn­ku cyfro­wym. To wła­śnie te prze­pi­sy mają zapew­nić tan­tie­my dla twór­ców za udo­stęp­nia­nie ich dzieł w inter­ne­cie. Powin­na być zaim­ple­men­to­wa­na do czerw­ca 2021 roku.

  Pil­nie powin­na być też wdro­żo­na dyrek­ty­wa o sygna­li­stach. Mówi ona o ochro­nie osób zgła­sza­ją­cych naru­sze­nia pra­wa Unii. Ter­min na jej wdro­że­nie upły­nął 17 grud­nia 2021 roku dla firm powy­żej 250 pra­cow­ni­ków. Z kolei dla przed­się­biorstw sek­to­ra pry­wat­ne­go zatrud­nia­ją­cych od 50 do 249 pra­cow­ni­ków ter­min ten został wydłu­żo­ny do dnia 17 grud­nia 2023 r.

  W spra­wach podat­ko­wych są do wdro­że­nia przede wszyst­kim dwie dyrektywy:

  • DAC7 – jej celem jest  wal­ka z uni­ka­niem opo­dat­ko­wa­nia trans­ak­cji w obro­cie inter­ne­to­wym. Zmia­ny są więc skie­ro­wa­ne głów­nie do plat­form sprze­da­żo­wych w inter­ne­cie, tak jak np. Alle­gro, Olx czy Booking. Pol­ska mia­ła czas do koń­ca 2022 roku.
  • Dru­ga dyrek­ty­wa ma wpro­wa­dzić tzw. glo­bal­ny poda­tek mini­mal­ny. Celem jest uszczel­nie­nie sys­te­mu podat­ko­we­go, tak aby przed­się­bior­stwa nie ucie­ka­ły z zyska­mi do kra­jów, któ­re mają niż­szy poziom opodatkowania.

  Z glo­bal­nym podat­kiem mini­mal­nym powią­za­na jest rów­nież kolej­na zmia­na, czy­li dyrek­ty­wa Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2021/2101 zastę­pu­ją­ca inną w odnie­sie­niu do ujaw­nia­nia infor­ma­cji o podat­ku docho­do­wym przez nie­któ­re jed­nost­ki i oddzia­ły. Prze­wi­du­je ona, że naj­więk­sze przed­się­bior­stwa będą musia­ły publicz­nie ujaw­niać “spra­woz­da­nie o podat­ku dochodowym”.

  Będą też zmia­ny w VAT. Do koń­ca 2024 r. mamy bowiem czas na ich wdrożenie.

  • Rady (UE) 2020/285
  • Rady (UE) 2022/542

Pierw­sza doty­czy zwol­nie­nia z VAT małych przed­się­biorstw, a dru­ga sta­wek VAT.

  Nastą­pią też zmia­ny w wyna­gro­dze­niach. Na wdro­że­nie dyrek­ty­wy w spra­wie ade­kwat­nych wyna­gro­dzeń mini­mal­nych w Unii Euro­pej­skiej mamy czas (do 15 listo­pa­da 2024 r.). Unij­ne prze­pi­sy prze­wi­du­ją, że pań­stwa, któ­re wpro­wa­dzi­ły mini­mal­ną pła­cę (czy­li np. Pol­ska), mają zadbać o to, by umoż­li­wia­ła god­ny poziom życia i zmniej­sza­ła ubó­stwo pracujących.

  Waż­ne zmia­ny doty­czyć będą bran­ży trans­por­to­wej i tu rów­nież jeste­śmy już po ter­mi­nie, któ­ry upły­nął 6 sierp­nia 2023 roku. Cho­dzi o dyrek­ty­wę zmie­nia­ją­cą prze­pi­sy w spra­wie użyt­ko­wa­nia pojaz­dów naj­mo­wa­nych bez kie­row­ców w celu prze­wo­zu dro­go­we­go rze­czy. Zmia­ny pozwo­lą pol­skim prze­woź­ni­kom m.in. świad­czyć usłu­gi za gra­ni­cą z wyko­rzy­sta­niem cię­ża­ró­wek wyna­ję­tych i zare­je­stro­wa­nych w innych kra­jach UE.

   Mini­ster­stwo Finan­sów pra­cu­je już rów­nież nad wdro­że­niem tzw. dyrek­ty­wy NPL doty­czą­cej kre­dy­tów zagro­żo­nych. To waż­ne zmia­ny dla win­dy­ka­to­rów i ban­ków. Cho­dzi bowiem m.in. o to, aby ban­ki mogły takie kre­dy­ty sprze­da­wać fir­mom win­dy­ka­cyj­nym. Będzie to moż­li­we, jeśli nabyw­ca pakie­tu wie­rzy­tel­no­ści speł­ni okre­ślo­ne w dyrek­ty­wie wymo­gi (uzy­ska licen­cję). Dyrek­ty­wa okre­śla rów­nież prze­pi­sy doty­czą­ce zarzą­dza­nia kre­dy­ta­mi zagro­żo­ny­mi i nad­zór nad fir­ma­mi windykacyjnymi.

  Na wdro­że­nie cze­ka rów­nież dyrek­ty­wa w spra­wie środ­ków na rzecz wyso­kie­go wspól­ne­go pozio­mu cyber­bez­pie­czeń­stwa na tery­to­rium Unii, czy­li tzw. dyrek­ty­wa NIS 2. Ter­min na uchwa­le­nie odpo­wied­nich prze­pi­sów kra­jo­wych mija 17 paź­dzier­ni­ka 2024 r

    28 czerw­ca 2022 r. minął czas na wdro­że­nie kolej­nej waż­nej dyrek­ty­wy w spra­wie wymo­gów dostęp­no­ści pro­duk­tów i usług. Mini­ster­stwo Roz­wo­ju i Tech­no­lo­gii przy­spie­szy­ło pra­ce i do Sta­łe­go Komi­te­tu Rady Mini­strów skie­ro­wa­ło pro­jekt przy­go­to­wa­ny jesz­cze przez rzą­dy PiS. Zobo­wią­że on 321 tys. pod­mio­tów gospo­dar­czych do dosto­so­wa­nia pro­duk­tów i usług dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, w tym m.in. kon­su­menc­kich sys­te­mów sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go wraz z sys­te­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi do nich, ter­mi­na­li płat­ni­czych (cho­dzi zarów­no o urzą­dze­nia, jak i opro­gra­mo­wa­nie) oraz kon­su­menc­kich urzą­dzeń wyko­rzy­sty­wa­nych w dostę­pie do usług łącz­no­ści elek­tro­nicz­nej. Dostęp­ność ozna­cza moż­li­wość korzy­sta­nia z pro­duk­tów, usług i prze­strze­ni fizycz­nej bez barier, a przede wszyst­kim – moż­li­wość korzy­sta­nia z nich bez wzglę­du na ogra­ni­cze­nia funk­cjo­nal­ne, któ­re mogą doty­czyć danej oso­by. Imple­men­ta­cja dyrek­ty­wy uła­twi lub umoż­li­wi wszyst­kim rów­ne korzy­sta­nie z pro­duk­tów i usług, co – szcze­gól­nie w przy­pad­ku osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi – przy­czy­ni się do ich więk­sze­go włą­cze­nia w życiu spo­łecz­no-gospo­dar­czym, w tym na ryn­ku pra­cy. Nowa usta­wa ma obo­wią­zy­wać od 28 stycz­nia 2025 r

  Zale­gło­ści w imple­men­ta­cji 47 unij­nych dyrek­tyw w Pol­sce to poważ­ny pro­blem, któ­ry wyma­ga natych­mia­sto­we­go roz­wią­za­nia. Nega­tyw­ne kon­se­kwen­cje mogą się mno­żyć, wpły­wa­jąc zarów­no na rela­cje mię­dzy­na­ro­do­we, jak i dobro­byt oby­wa­te­li.  Nasu­wa się pyta­nie, dla­cze­go poprzed­nia wła­dza dopro­wa­dzi­ła do takich uchy­bień, za któ­re przyj­dzie pła­cić ogrom­ne pieniądze.

Peł­ną listę 47 dyrek­tyw znaj­dzie­cie na stro­nie Onet.pl  Źró­dło: Busi­ness Insider.

Kata­rzy­na Anders