Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Skrót infor­ma­cji z Aktu­al­no­ści stro­ny Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus

Sza­now­ni Państwo,

poni­żej prze­ka­zu­je­my skrót naj­now­szych infor­ma­cji, któ­re poja­wi­ły
się w zakład­ce Aktu­al­no­ści [1] na stro­nie Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus
w dniach 1 ‑26.01.2024 r. Zachę­ca­my do lektury.

     * Opu­bli­ko­wa­li­śmy model dostęp­ne­go par­ku kra­jo­bra­zo­we­go, któ­ry
opra­co­wa­no w ini­cja­ty­wie pod nazwą “Obszar chro­nio­ny, obszar
dostęp­ny”. Model dostęp­ne­go par­ku przy­rod­ni­cze­go zawie­ra pro­po­zy­cje
dosto­so­wań m.in. w obiek­tach tere­no­wych i budow­la­nych zarzą­dza­nych
przez par­ki przy­rod­ni­cze, któ­re spra­wia­ją, że będą one bar­dziej
dostęp­ne po to, by z prze­strze­ni par­ków mogły korzy­stać oso­by z
róż­ny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, czy senio­rzy. Model zawie­ra tak­że
pro­po­zy­cje doty­czą­ce roz­wo­ju ofer­ty edu­ka­cyj­nej, czy wyda­rzeń z
myślą o róż­nych odbior­cach i ich potrze­bach. Z mode­lem moż­na
zapo­znać się na stro­nie PFRON [2]. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się.
    * Dostęp­ność w tury­sty­ce roz­wi­ja się rów­nież w innych obsza­rach
bran­ży. Fir­ma zaj­mu­ją­ca się pro­duk­cją oraz zabu­do­wą auto­bu­sów i
mikro­bu­sów, w tym dosto­so­wy­wa­niem ich do potrzeb cara­va­nin­gu, otrzy­ma
dofi­nan­so­wa­nie z Fun­du­szy Euro­pej­skich na wdro­że­nie do pro­duk­cji
kam­pe­ra, prze­zna­czo­ne­go dla osób ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. Pro­jekt
został wybra­ny do dofi­nan­so­wa­nia w ramach nabo­ru wnio­sków w dzia­ła­niu
„Wzor­nic­two w MŚP” w pro­gra­mie Fun­du­sze Euro­pej­skie dla Pol­ski
Wschod­niej.
    * Ruszy­ła 17 edy­cja kon­kur­su „Kra­ków bez barier”. W kon­kur­sie mogą
wziąć udział oso­by, insty­tu­cje lub fir­my, któ­re przy­czy­ni­ły się do
popra­wy dostęp­no­ści w takich obsza­rach jak np.: budow­nic­two,
inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie i pro­jek­ty badaw­cze, wyda­rze­nia spo­łecz­ne
pro­mu­ją­ce Kra­ków jako miej­sce przy­ja­zne OzN, oso­bo­wość roku,
wspar­cie dla rodzin dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. O szcze­gó­łach
kon­kur­su moż­na dowie­dzieć się na stro­nie kraków.pl [3]. Zgło­sze­nia
przyj­mo­wa­ne są do koń­ca lute­go 2024 r.
    * Na Trak­cie Kró­lew­skim w War­sza­wie powsta­ją mapy zmi­nia­tu­ry­zo­wa­ne­go
Sta­re­go Mia­sta. Od grud­nia 2023 r. powsta­ły 3 nowe mapy a doce­lo­wo ma
ich powstać 15. Makie­ty wybra­nych budyn­ków będą dodat­ko­wo posia­da­ły
opis histo­rii dane­go miej­sca, któ­re zosta­nie przed­sta­wio­ne na makie­cie.
Będą wspar­ciem nie tyl­ko dla osób nie­wi­do­mych ale tak­że atrak­cją
dla dzie­ci i tury­stów. Makie­ty są finan­so­wa­ne z nagro­dy Access City
Award (150 tys. EURO) przy­zna­nej Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa przez
Komi­sję Euro­pej­ską w 2020 r.

Zachę­ca­my do lektury

Domi­ni­ka Wierz­bow­ska
Głów­ny Spe­cja­li­sta
Wydział Dostęp­no­ści
Depar­ta­ment Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego

+48 22 2738604
Dominika.Wierzbowska@mfipr.gov.pl
www.gov.pl/web/fundusze-regiony [4]

ul. Wspól­na 2/4
00–926 War­sza­wa

Links:
——
[1] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o‑funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/#/domyslne=1
[2] https://www.pfron.org.pl/o‑funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/obszar-chroniony-obszar-dostepny/aktualnosci/model-dostepnego-parku-przyrodniczego-106791/
[3] https://www.krakow.pl/aktualnosci/278697,26,komunikat,zgloszenia_do_konkursu__krakow_bez_barier_.html
[4] http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony