Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Już w pią­tek wer­ni­saż: Beata Kornicka–Konecka. Rysunek

Beata Kornicka–Konecka

 Rysunek

Wer­ni­saż: 2 lute­go (pią­tek), godz. 17:00
Wysta­wa trwa do 26 lute­go 2024 r.

Beata Kor­nic­ka-Konec­ka nawią­zy­wa­ła w swo­jej twór­czo­ści do tra­dy­cji
mono­chro­ma­tycz­ne­go rysun­ku reali­stycz­ne­go. Posłu­gi­wa­ła się
naj­bar­dziej popu­lar­nym narzę­dziem – ołów­kiem. Ryso­wa­ła na
papie­rze. Ewe­li­na Jarosz pisze, że „Ten (…) gatu­nek sztu­ki, wciąż
sta­wia swym adep­tom wyso­kie wyma­ga­nia. (…) Wyczu­cie tech­nicz­nej
spe­cy­fi­ki wypo­wie­dzi arty­stycz­nej poprzez rysu­nek u Kor­nic­kiej-Konec­kiej
wcho­dzi w dia­log z malar­stwem i foto­gra­fią. (…) Węzło­wym pro­ble­mem
sta­je się tu zetknię­cie tego, co kon­kret­ne, mate­rial­ne z tym, co
abs­trak­cyj­ne, jawią­ce się jako nie­moż­li­we do wyra­że­nia. (…) Oto
wła­ści­wość jej rysun­ku – nie jest to – szkic wyma­ga­ją­cy
następ­nie nało­że­nia farb, ani obrys, któ­ry pozwa­lał­by dalej
sączyć się wyobraź­nio­wym roje­niom, ani narys poprze­dza­ją­cy inne,
ukry­te jesz­cze przed­sta­wie­nia – lecz pew­na defi­ni­tyw­na pozy­tyw­ność,
loku­ją­ca się w spe­cjal­nym miej­scu pomię­dzy stwór­czą
poten­cjal­no­ścią spro­wa­dzo­ne­go do ele­men­tar­nych struk­tur płót­na, a
osta­tecz­no­ścią czar­no-bia­łej fotografii”.

Beata Kor­nic­ka-Konec­ka uro­dzi­ła się w Pozna­niu, w rodzi­nie
arty­stycz­no-praw­ni­czej. W latach 1977–1983 stu­dio­wa­ła w poznań­skiej
Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Sztuk Pla­stycz­nych, dyplom z zakre­su
pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go uzy­ska­ła w pra­cow­ni prof. Grze­go­rza
Mar­szał­ka. Od 1994 roku miesz­ka­ła w Szklar­skiej Porę­bie. Wraz z
mężem Janu­szem Konec­kim pro­wa­dzi­ła pry­wat­ne Cen­trum Edu­ka­cji
Arty­stycz­nej, w skład któ­re­go wcho­dzi­ła pra­cow­nia pla­stycz­na i
gale­ria autor­ska „Kokon”. Przez wie­le lat uczy­ła malar­stwa, rysun­ku
i pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go w jele­nio­gór­skim Liceum Sztuk Pla­stycz­nych.
Wysta­wia­ła m.in. w Jele­niej Górze, Kamien­nej Górze, Pozna­niu,
Szklar­skiej Porę­bie, Toru­niu, Wał­brzy­chu, Wło­cław­ku oraz za
gra­ni­cą, w Cze­chach, Niem­czech i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Była autor­ką
dużych cykli rysun­ko­wych inspi­ro­wa­nych lite­ra­tu­rą, m.in.
„Deka­me­ro­nem” Bocac­cia, „Ręko­pi­sem zna­le­zio­nym w Sara­gos­sie”
Potoc­kie­go i „Księ­gą Ducha Gór” Haupt­man­na.
Artyst­ka zmar­ła w 2023 roku.

Pra­ce pre­zen­to­wa­ne na wysta­wie pocho­dzą ze zbio­rów rodzi­ny, kolek­cji
pry­wat­nych i Muzeum Kar­ko­no­skie­go w Jele­niej Górze.

Na wysta­wie pre­zen­to­wa­ny będzie rów­nież film o Beacie
Kor­nic­kiej-Konec­kiej w reży­se­rii Mał­go­rza­ty Masz­kie­wicz zre­ali­zo­wa­ny
przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Nowy Młyn” Kolo­nia Arty­stycz­na i Miej­ski
Ośro­dek Kul­tu­ry, Spor­tu i Aktyw­no­ści Lokal­nej w ramach pro­jek­tu
„Szklar­ska Porę­ba dla arty­stów” (2020).

Po wer­ni­sa­żu zapra­sza­my na wie­czór wspo­mnień (jeśli mają Pań­stwo
pamiąt­ki zwią­za­ne z Artyst­ką i zechcą o nich opo­wie­dzieć, będzie
nam bar­dzo miło).

_Wystawa reali­zo­wa­na przy pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­niej Góry_

————————————————————————————————————–

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 7526669, 75 7675132
www.galeria-bwa.karkonosze.com [1]
bwa@jeleniagora.pl

Face­bo­ok: @bwa.jeleniagora
Insta­gram: @bwajeleniagora
You Tube: BWA Jele­nia Góra

Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 16:00.
Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9:00 — 17:00, w
sobo­ty w godz. 10:00 — 16:00.
W dniu wer­ni­sa­żu biu­ro BWA otwar­te od godzi­ny. 12:00.

Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry.

         [2]
        Nie zawie­ra wirusów.www.avast.com [2]

Links:
——
[1] http://www.galeria-bwa.karkonosze.com
[2] https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient