Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rusza kurs języ­ka migo­we­go Edy­cja 2024

W przy­pad­ku pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu 757524254 lub marketing@kson.pl

Do wnio­sku nale­ży dołą­czyć pro­gram nauczania.

Wnio­sek wysy­ła­my pocz­tą tradycyjną.