Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Deba­ta senio­ral­na on-line

Ten Nowy 2024 rok zaczy­na­my wiel­kim wyda­rze­niem z udzia­łem głównych

orga­ni­za­cji senioralnych,

deba­tą RZECZ­PO­SPO­LI­TA SENIORÓW.

Wto­rek — 9 stycz­nia w Sejmie.

Począ­tek godz. 16.00,  prze­wi­dy­wa­ny czas zakoń­cza­nia 18.00.

Będą posło­wie i mini­stro­wie zaj­mu­ją­cy się poli­ty­ką senioralną.

Sia­da­ją wspól­nie z nami do deba­ty o funk­cjo­no­wa­niu senio­rów w

spo­łe­czeń­stwie.

Deba­ta ma na celu roz­po­czę­cie roz­mów i prac nad glo­bal­nym podejściem

do kry­zy­su demo­gra­ficz­ne­go i gwał­tow­ne­go wzro­stu licz­by senio­rów w

spo­łe­czeń­stwie.

Tą jed­ną dys­ku­sją nie roz­wią­że­my pro­ble­mu a jedy­nie nakreślimy

kie­run­ki dal­szych prac.

Uprzej­mie infor­mu­ję, że do Deba­ty zosta­li zapro­sze­ni przedstawiciele

głów­nych orga­ni­za­cji senioralnych:

- Pol­ski Zwią­zek Eme­ry­tów, Ren­ci­stów i Inwa­li­dów,- Ogólnopolskie

Poro­zu­mie­nie UTW,

- Ogól­no­pol­skie Poro­zu­mie­nie o Współ­pra­cy Rad Seniorów,

- Oby­wa­tel­ski Par­la­ment Seniorów.

Orga­ni­za­to­rzy nie ogła­sza­li publicz­nie rekru­ta­cji na spo­tka­nie a

zwró­ci­li się z proś­bą do Prze­wod­ni­czą­cych tych orga­ni­za­cji o

spo­rzą­dze­nie listy senio­rów repre­zen­tu­ją­cych  środowisko.

Każ­da orga­ni­za­cja mia­ła moż­li­wość zapro­sze­nie 15 osób.

Z uwa­gi na waż­ność Deba­ty i podej­mo­wa­nych pro­ble­mów (szcze­gó­ło­we

infor­ma­cje w załącz­ni­ku)  a tak­że duże zain­te­re­so­wa­nie Debatą

wśród senio­rów — deba­ta będzie trans­mi­to­wa­na online.

Dro­dzy Dele­ga­ci może­cie prze­ka­zać zapro­sze­nie do łącze­nia się

onli­ne tak­że swo­im zna­jo­mym — wg wła­sne­go uznania.

Nale­ży otworzyć/kliknąć na link poniżej.

https://www.facebook.com/KSP2050/ [1]

Wg uzy­ska­nych infor­ma­cji może wystą­pić sytu­acja, że po wej­ścia na

wska­za­ny powy­żej link do odbio­ru onli­ne  — może poja­wić się

infor­ma­cja aby wejść/kliknąć na kolej­ny wska­za­ny link.

Sytu­acja ta nastą­pi wów­czas, jak trans­mi­sję Deba­ty przej­mie przez

swo­je łącza Kan­ce­la­ria Sejmu.

Witam
w imie­niu Prze­wod­ni­czą­ce­go Oby­wa­tel­skie­go Par­la­men­tu Senio­rów
zapra­szam do wzię­cia udzia­łu w Deba­cie pt. Rzecz­po­spo­li­ta Senio­rów wg
poni­żej załą­czo­ne­go scenariusza.

Nale­ży otworzyć/kliknąć na link poni­żej.
https://www.facebook.com/KSP2050/ [1