Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Film z kon­fe­ren­cji z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go dnia Osób Nie­peł­no­spraw­nych 01.12.2023