Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 08.12–10.12.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Kon­cert Rena­ta Prze­myk „Babę zesłał Bóg”

Wyjąt­ko­wy kon­cert zło­żo­ny z naj­waż­niej­szych pio­se­nek Artyst­ki z
ostat­niej pły­ty „Rena­ta Prze­myk i Męż­czyź­ni”. Jeden z pro­jek­tów
spe­cjal­nie stwo­rzo­nych w ramach jubi­le­uszu pra­cy artystycznej.

[1]

Scro­oge. Opo­wieść wigilijna

Scro­oge. Opo­wieść wigi­lij­na o Duchu jest adap­ta­cją jed­ne­go z
naj­po­pu­lar­niej­szych dzieł Dic­ken­sa, któ­re jest zna­ne w Pol­sce pod
tytu­łem Opo­wieść wigi­lij­na i wie­lo­krot­nie było adap­to­wa­ne na
sce­nę i ekran. Koja­rzy się z magią Świąt Boże­go Naro­dze­nia i ta
magia spra­wia, że wszyst­ko sta­je się moż­li­we, a dobro zawsze
zwy­cię­ża. Ebe­ne­zer Scro­oge – boha­ter sztu­ki, to samot­nik
stro­nią­cy od ludzi, dba­ją­cy jedy­nie o pomna­ża­nie swo­je­go majątku.

[2]

W świą­tecz­nej kra­inie – Baśnio­we podró­że po kulturze

Boże Naro­dze­nie tuż, tuż, pora więc odkryć naj­głę­biej skry­wa­ne
sekre­ty świą­tecz­nej kra­iny. Pozna­my św. Miko­ła­ja w baśniach
świa­ta, dowie­my się jak wyglą­da die­ta reni­fe­rów i co spra­wia, że
lata­ją! Czy pomoc­ni­ka­mi Miko­ła­ja są tyl­ko elfy? Jakie pre­zen­ty są
dla nas naj­waż­niej­sze? W jaki spo­sób Miko­łaj mie­ści się w
komi­nie? Świą­tecz­na kra­ina jest peł­na zaga­dek, a my posta­ra­my się
zna­leźć odpo­wie­dzi na jak naj­wię­cej z nich! Nie zabrak­nie
oczy­wi­ście warsz­ta­tów, pod­czas któ­rych zro­bi­my peł­ne świa­tła
świą­tecz­ne lam­pio­ny. A na finał śpie­wem i tań­ca­mi powi­ta­my św.
Miko­ła­ja, któ­ry przy­nie­sie nie­spo­dzian­kę dla każ­de­go dziecka!

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2953/Koncert-Renata-Przemyk-Babe-zeslal-Bog
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2966/SCROOGE-OPOWIESC-WIGILIJNA
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2959/W‑swiatecznej-krainie-Basniowe-podroze-po-kulturze
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2008–10.12.23.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018