Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wyciecz­ka na Tro­pi­kal­ną Wyspę

W dniu 15 listo­pa­da 2023r Cen­trum Edu­ka­cji Zdro­wot­nej zor­ga­ni­zo­wa­ło wyjazd na “TRO­PO­KAL­NĄ WYSPĘ” pod Ber­li­nem.
Całe logi­stycz­ne zada­nie wziął na sie­bie kole­ga Woj­tek.
Impre­za wyjaz­do­wa ze wszech miar uda­na, wyru­szy­li­śmy o godzi­nie 6** rano z par­kin­gu Kau­flan­da, prze­wod­nicz­ka Agniesz­ka opo­wia­da­ła cie­ka­we rze­czy zarów­no histo­rycz­ne jak i te bie­żą­ce doty­czą­ce mija­nych miej­sco­wo­ści. Na miej­sce zaje­cha­li­śmy oko­ło godzin 11**, przed nami uka­za­ła się hala o wymia­rach 360m dłu­go­ści, 210m sze­ro­ko­ści  i 107m wyso­ko­ści. Miej­sce na któ­rym Male­zyj­ska Spół­ka zlo­ka­li­zo­wa­ła swo­je przed­się­wzię­cie, to daw­ne lot­ni­sko woj­sko­we nie­miec­kich si powietrz­nych, póź­niej to była hala pro­duk­cyj­na  ste­row­ców (nazy­wa­na Aerium) będą­ca  naj­więk­szym samo­no­śnym han­ga­rem na świe­cie. Zaj­mu­je obszar 66 tyś. metrów kwa­dra­to­wych Wnę­trze hali utrzy­ma­ne na wzór lasu tro­pi­kal­ne­go, roślin­ność, tem­pe­ra­tu­ra i wil­got­ność zde­cy­do­wa­nie przy­po­mi­na­ła warun­ki tro­pi­kal­ne. Wypo­sa­żo­ne zosta­ło rów­nież w kąpie­li­ska  z woda­mi ter­mal­ny­mi oraz wszel­ki­mi atrak­cja­mi typu zjeż­dżal­nie, bro­dzi­ki dla malu­chów oraz sau­ny. Jed­nym sło­wem atrak­cji co nie mia­ra.
Nie zabra­kło rów­nież punk­tów gastro­no­micz­nych, któ­re ofe­ro­wa­ły swo­je usłu­gi w zróż­ni­co­wa­nych cenach, każ­dy mógł zna­leźć coś dla sie­bie.
Po zwie­dza­niu i kąpie­lach w dro­gę powrot­ną wyru­szy­li­śmy o godzi­nie 19**.