Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Odwiedź Tar­gi “Inno­wa­cje w Dostęp­no­ści” 28.11.2023 — Wro­cław­ski Park Technologiczny

Wro­cław­ski Park Tech­no­lo­gicz­ny ser­decz­nie zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w tar­gach pro­mu­ją­cych inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie sze­ro­ko poję­tej dostęp­no­ści tj. cyfro­wej, archi­tek­to­nicz­nej, komu­ni­ka­cyj­no-infor­ma­cyj­nej oraz innych roz­wią­zań w zakre­sie dostęp­no­ści.

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniu 28.11.2023 r. we Wro­cław­skim Par­ku Tech­no­lo­gicz­nym, w budyn­ku Del­ta, przy ul. Duń­skiej 9 i jest podzie­lo­ne na 2 stre­fy:
- wysta­wo­wą, dostęp­ną w godzi­nach 10.00–16.00
- infor­ma­cyj­no-pro­mo­cyj­ną, dostęp­ną w godz. 10:00–14:00.
(pre­zen­ta­cje będą tłu­ma­czo­ne na PJM)

Uro­czy­ste otwar­cie tar­gów o godzi­nie 10:00. Udział w wyda­rze­niu jest bez­płat­ny, wyma­ga­na jest jedy­nie reje­stra­cja pod lin­kiem, któ­ry rów­nież zawie­ra infor­ma­cję o Wystaw­cach i Agen­dę wyda­rze­nia.

https://www.technologpark.pl/2023/10/wez-udzial-w-targach-innowacje-w-dostepnosci/