Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Idą świę­ta

Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza oraz Cen­trum Edu­ka­cji Zdro­wot­nej VITA  w dniu 14.12.2023r orga­ni­zu­je Spo­tka­nie Opłat­ko­we dla Pen­sjo­na­riu­szy Domu Opie­ki w Kowarach.

Rusza akcja “SENIO­RZY — SENIO­ROM” pole­ga­ją­ca głów­nie na pomo­cy rze­czo­wej do paczek, ale nie tyl­ko. Pla­nu­je­my wspól­ne spę­dze­nie cza­su, pomoc w zała­twie­niu spraw dla Nich niemożliwych. 

Dla­te­go też ape­lu­je­my do ludzi dobrej woli o “otwar­cie swo­ich szaf, port­fe­li i serc”.

W sekre­ta­ria­cie KSON do koń­ca listo­pa­da będzie­my przyj­mo­wa­li rze­czy, któ­re będzie­my mogli ofia­ro­wać potrze­bu­ją­cym ( niech to będzie jakaś odzież typu bie­li­zna, skar­pet­ki, kap­cie, raj­sto­py, pod­ko­szul­ki itp), ale tyl­ko nowe. Zna­my potrze­by Senio­rów, więc zrób­my wszyst­ko, Tym o któ­rych świat zapo­mniał aby choć przez chwi­lę poczu­li i cie­szy­li się tą namiast­ką rodzin­nej atmosfery.

Niech hasło “POMI­MO WSZYST­KO — MIMO WSZYST­KO”  poda­ru­je potrze­bu­ją­cym MIŁOŚĆ I PACZKĘ