Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Part­ne­rzy na rzecz dostęp­no­ści [FILM]

Part­ne­rzy na rzecz dostęp­no­ści to pod­mio­ty, któ­re wspól­nie z Mini­ster­stwem Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej zobo­wią­za­ły się reali­zo­wać zało­że­nia Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus. W jaki spo­sób to robią? 

Zobacz serię mate­ria­łów, któ­re pre­zen­tu­ją naj­cie­kaw­sze roz­wią­za­nia i prak­ty­ki w zakre­sie dostęp­no­ści. Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych jest jed­nym z part­ne­rów pro­gra­mu Dostęp­ność Plus. 

Źró­dło: funduszeeuropejskie.gov.pl