Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mia­sto roz­da­je flagi

Od wtor­ku, 7 listo­pa­da, podob­nie jak w latach ubie­głych, Urząd Mia­sta roz­po­czy­na akcję wyda­wa­nia bia­ło-czer­wo­nych flag dla miesz­kań­ców. Akcja, któ­ra odby­wać się będzie już po raz 18. ma na celu zachę­ca­nie miesz­kań­ców do wspól­ne­go świę­to­wa­nia i wywie­sza­nia na swo­ich domach „BIA­ŁO-CZER­WO­NEJ”.

Fla­gi wyda­wa­ne będą w trzech punk­tach:

• punkt infor­ma­cji w Urzę­dzie Mia­sta przy ul. Sudec­kiej 29

• punkt infor­ma­cji przy Cen­trum Obsłu­gi Klien­ta Urzę­du Mia­sta przy ul. Pta­siej 6a

• punkt infor­ma­cyj­ny w Ratu­szu- Plac Ratu­szo­wy 58

Punk­ty otwar­te są w godzi­nach prac urzę­du tj. ponie­dzia­łek – śro­da: 7.30–15.30, czwar­tek: 7.30–16.30, pią­tek: 7.30–14.30

Fla­gi mają wymia­ry 112 x 70 cm i wyda­wa­ne są bez drzew­ca, w któ­ry wła­ści­ciel musi zaopa­trzyć się we wła­snym zakre­sie. Poprzed­nie akcje cie­szy­ły się dużą popu­lar­no­ścią, a prze­zna­czo­na pula ule­ga­ła wyczer­pa­niu już po kil­ku dniach.

Foto: Pixabay.com

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds