Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szko­le­nie ATON zakoń­czo­ne sukcesem!

W dniach 26–29 paź­dzier­ni­ka zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy szko­le­nie Asy­sten­tów Tury­stycz­nych Oso­by Nie­peł­no­spraw­nej. Część teo­re­tycz­na i egza­min odby­ły się w Hote­lu Fenix w Jele­niej Górze, a na część prak­tycz­ną uda­li­śmy się w Ruda­wy Jano­wic­kie. W sumie mamy 25 nowych ATON-owców, któ­rzy spra­wią, że góry będą jesz­cze bar­dziej dostępne!

W Hote­lu Fenix w Jele­niej Górze Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zor­ga­ni­zo­wał szko­le­nie na Asy­sten­tów Tury­stycz­nych Oso­by Nie­peł­no­spraw­nej. Dzię­ki wspar­ciu Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki oraz Urząd Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w ramach pro­jek­tu “Bez­piecz­ni w górach” 25 uczest­ni­ków odby­ło czte­ro­dnio­we szko­le­niu, skła­da­ją­ce się zarów­no z czę­ści teo­re­tycz­nej, jak i prak­tycz­nej. Wśród szko­lą­cych się, sil­ną gru­pę sta­no­wi­li prze­wod­ni­cy sudec­cy, ale były też oso­by ze Sto­wa­rzy­sze­nia Boni­tum z Wro­cła­wia, PTTK Mazu­ry, czy z orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w KSON-ie. 

Szko­le­nie roz­po­czę­ło się od powi­ta­nia uczest­ni­ków, prze­mó­wień pre­ze­sa Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych — Sta­ni­sła­wa Schu­ber­ta oraz wice­pre­ze­sa KSON — Sta­ni­sła­wa Mar­ka. Następ­nie o swo­ich doświad­cze­niach asy­stenc­kich opo­wia­da­li: Miro­sław Choj­nac­ki i Urszu­la Rosiak, któ­rzy uzy­ska­li cer­ty­fi­kat ATON na szko­le­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez KSON w 2019 roku.

Następ­nie przy­szedł czas na część praw­ną — mece­nas Jerzy Dwo­rak przed­sta­wił zało­że­nia usta­wy z dnia 19 lip­ca 2019 roku o zapew­nie­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. Mówił też o prak­tycz­nych roz­wią­za­niach wyni­ka­ją­cych z zasto­so­wa­nia usta­wy, a tak­że o usta­wie o dostęp­no­ści i pla­no­wa­niu uni­wer­sal­nym. Były też pod­sta­wy praw­ne i odpo­wie­dzial­ność za wyko­ny­wa­nie funk­cji asy­sten­ta tury­stycz­ne­go OzN, kla­sy­fi­ka­cja i stop­nie niepełnosprawności.

Kolej­na pre­lek­cja była dzie­łem Paw­ła Wysoc­kie­go, któ­ry przed­sta­wił źró­dła i meto­dy pozy­ski­wa­nia środ­ków na usu­wa­nie barier w tury­sty­ce, mówił o adap­ta­cjach obiek­tów tury­stycz­nych i pla­no­wa­niu uni­wer­sal­nym w obsza­rze tury­sty­ki. Po prze­rwie obia­do­wej uczest­ni­cy szko­li­li się teo­re­tycz­nie i prak­tycz­nie z udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy, któ­re popro­wa­dzi­li ratow­ni­cy z fir­my Dive­med Jaro­sław Przy­byl­ski. Z kolei wie­czór to już zaję­cia warsz­ta­to­wo — inte­gra­cyj­ne pod hasłem “Pio­sen­ka tury­stycz­na bez gra­nic” — wystą­pił zespół Szy­szak z Zacheł­mia, któ­ry oprócz wspa­nia­łych tek­stów i muzy­ki, ura­czył zgro­ma­dzo­nych opo­wie­ścia­mi tury­stycz­ny­mi o naszym regionie. 

Dru­gi dzień szko­le­nia zaczął się od pre­lek­cji o zasa­dach współ­pra­cy pod­czas peł­nie­nia funk­cji asy­sten­ta tury­stycz­ne­go oso­by nie­peł­no­spraw­nej z orga­ni­za­cja­mi dzia­ła­ją­cy­mi w ramach ratow­nic­twa gór­skie­go, o czym opo­wia­dał Marian Saj­nog — legen­da GOPR‑u, uczest­nik wypraw m.in. na Bro­ad Peak, K2, Mount Eve­rest, prze­wod­nik gór­ski. Wykład i zaję­cia z asy­sto­wa­nia oso­bie nie­wi­do­mej i nie­do­wi­dzą­cej popro­wa­dzi­ła z kolei Nata­lia Kof­fer z Pol­skie­go Związ­ku Nie­wi­do­mych. Kolej­ny poru­szo­ny temat to “Akty­wi­za­cja spo­łecz­na i tury­stycz­na osób niepełnosprawnych/ Ety­ka w zawo­dzie asy­sten­ta tury­stycz­ne­go oso­by nie­peł­no­spraw­nej”, któ­ry przy­bli­żył pre­zes KSON — Sta­ni­sław Schu­bert. Następ­nie przy­szedł czas na wykład i zaję­cia z asy­sto­wa­nia oso­bie nie­sły­szą­cej — uczest­ni­cy pozna­li m.in. pod­sta­wo­we zwro­ty tury­stycz­ne w języ­ku migo­wym, któ­re zapre­zen­to­wa­ła Jolan­ta Kała­ma­ja. O psy­cho­lo­gicz­nych aspek­tach nie­peł­no­spraw­no­ści opo­wia­da­ła Inga Szaw­łow­ska. Dru­gi dzień szko­le­nia zakoń­czy­ły zaję­cia warsz­ta­to­wo — inte­gra­cyj­ne “savo­ir — vivre w prak­ty­ce wobec osób nie­peł­no­spraw­nych”, któ­re popro­wa­dził dr Sta­ni­sław Fran­cuz — prze­wod­nik, wykła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Dol­no­ślą­skie­go DSW.

Trze­cie­go dnia przy­szedł czas na część prak­tycz­ną. Uczest­ni­cy uda­li się auto­ka­rem na Prze­łęcz Karp­nic­ką, skąd wyru­szy­li pod Schro­ni­sko Szwaj­car­ka, na Husyc­kie Ska­ły oraz na Krzyż­ną Górę. Szko­lą­cy się wcie­li­li się zarów­no w rolę oso­by nie­wi­do­mej (z uży­ciem opa­sek na oczy), jak i asy­sten­ta oso­by nie­wi­do­mej. Do dys­po­zy­cji były też dwa wóz­ki inwa­lidz­kie, więc moż­na było się prze­ko­nać jak trud­ne jest poko­ny­wa­nie tra­sy bez spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu, a cięż­ka pra­ca była wyna­gro­dzo­na ogni­skiem inte­gra­cyj­nym. Po powro­cie do hote­lu przy­szedł czas na egza­min, któ­ry zali­czy­li wszy­scy uczest­ni­cy szko­le­nia. Wie­czo­rem Sta­ni­sław Fran­cuz opo­wie­dział zgro­ma­dzo­nym o tury­sty­ce osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w Pol­sce i na świe­cie. War­to pod­kre­ślić, że ww. pre­le­gent z Wro­cła­wia audy­tu­je obiek­ty uży­tecz­no­ści publicz­nej oraz atrak­cje tury­stycz­ne zarów­no w kra­ju, jak i za gra­ni­cą, więc ma spo­re doświad­cze­nie i porów­na­nie, jak to wyglą­da w róż­nych czę­ściach świata. 

Ostat­nie­go dnia oby­ło się pod­su­mo­wa­nie wszyst­kich dzia­łań w ramach ATON 2023, a następ­nie wrę­czo­no cer­ty­fi­ka­ty Asy­sten­tom Tury­stycz­nym Oso­by Nie­peł­no­spraw­nej. W sumie, bio­rąc pod uwa­gę szko­le­nia ATON z 2019, 2020 i 2023 roku, KSON “wypu­ścił” na rynek tury­stycz­ny ok. 130 asy­sten­tów tury­stycz­nych, dzię­ki cze­mu zro­bio­no kolej­ny krok, aby powie­dze­nia “góry otwar­te dla wszyst­kich” czy “góry dostęp­ne” sta­ły się faktem. 

Pro­jekt „Asy­stent Tury­stycz­ny Oso­by Nie­peł­no­spraw­nej” współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki oraz Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w ramach zada­nia publicz­ne­go “Bez­piecz­ni w górach” reali­zo­wa­ne­go przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds