Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jar­mark świą­tecz­ny w cen­trum KPN

Kar­ko­no­ski Park Naro­do­wy w dniach 2–3 grud­nia 2023 r. w ramach pro­jek­tu „Kli­ma­tycz­ne Kar­ko­no­sze – cykl imprez edu­ka­cyj­nych zapra­sza na Jar­mark Zimo­wy “W fol­war­ku”. Impre­za odbę­dzie się w sie­dzi­bie orga­ni­za­to­ra, czy­li w Cen­trum Przy­rod­ni­czo-Edu­ka­cyj­nym “Pałac Sobie­szów” przy ul. Cie­plic­kiej 196A w Jele­niej Górze. 

Sto­iska sprze­da­żo­we roz­sta­wio­ne będą pod zada­sze­niem prze­strzen­nej wia­ty, tzw. elek­trycz­nej sto­do­ły. Orga­ni­za­to­rzy wciąż przyj­mu­ją zgło­sze­nia (od ręko­dziel­ni­ków, lokal­nych twór­ców, rze­mieśl­ni­ków) pod adre­sem: anna.fluder@kpnmab.pl. Udział jest bezpłatny!

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds