Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Świę­to Nie­pod­le­gło­ści już wkrótce

W śro­dę (11 listo­pa­da) w Jele­niej Górze odbę­dą się miej­skie obcho­dy Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. W pro­gra­mie m.in. kon­cert w Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej, uro­czy­stość na Pla­cu Ratu­szo­wym i prze­marsz pod kościół “gar­ni­zo­no­wy”, m.in. ogni­sko patriotyzmu.

Szcze­gó­ły na plakacie.