Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wszyst­kich Świę­tych – zmia­ny w orga­ni­za­cji ruchu

Jak co roku, 1 listo­pa­da w oko­li­cach cmen­ta­rzy nale­ży spo­dzie­wać się znacz­ne­go zwięk­sze­nia ruchu.
Wła­dze mia­sta zachę­ca­ją w związ­ku z tym do sko­rzy­sta­nia ze spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych na ten dzień kur­sów komu­ni­ka­cji (infor­ma­cja poni­żej). Jeśli jed­nak zde­cy­du­je­my się na dojazd wła­snym samo­cho­dem, nale­ży zapo­znać się ze zmia­na­mi w orga­ni­za­cji ruchu, któ­re wpro­wa­dzo­ne zosta­ną cza­so­wo w oko­li­cach jele­nio­gór­skich nekropolii.

Cmen­tarz „Sta­ry” uli­ca Sudec­ka:

- Uli­ca Staf­fa – wpro­wa­dzo­ny zosta­je ruch jed­no­kie­run­ko­wy od stro­ny uli­cy Sudec­kiej, moż­li­wość posto­ju pojaz­dów po lewej stro­nie uli­cy.
- Przej­ście dla pie­szych przy wej­ściu głów­nym na cmen­tarz – kie­ro­wa­nie ruchem — Poli­cja.
- Uli­ca Skow­ron­ków – wpro­wa­dzo­ny zosta­je ruch jed­no­kie­run­ko­wy od stro­ny uli­cy Sudec­kiej, moż­li­wość obu­stron­ne­go posto­ju pojaz­dów na odcin­ku do dru­giej bra­my cmen­ta­rza.
- Uli­ca Mic­kie­wi­cza – moż­li­wość posto­ju pojaz­dów na odcin­ku dwu­jez­dnio­wym po pra­wej stro­nie.
- Uli­ca Gło­wac­kie­go – obu­stron­ny zakaz zatrzy­my­wa­nia się.
- Par­kin­gi: par­king na wyso­ko­ści wej­ścia głów­ne­go na cmen­tarz przy uli­cy Sudec­kiej, par­kin­gi przy uli­cy Mic­kie­wi­cza.

Cmen­tarz „Nowy” uli­ca Sudec­ka:

- Postój pojaz­dów na par­kin­gu przy wej­ściu głów­nym na cmen­tarz.
- Uli­ca ks. Jerze­go Gniat­czy­ka — wpro­wa­dzo­ny zosta­je ruch jed­no­kie­run­ko­wy od stro­ny uli­cy Sudeckiej.

Cmen­tarz przy uli­cy Jagiel­loń­skiej:

- Zosta­je zamknię­ty dla ruchu odci­nek uli­cy Jagiel­loń­skiej od skrzy­żo­wa­nia z uli­cą Dwor­co­wą do skrzy­żo­wa­nia z uli­cą Har­cer­ską.
- Uli­ce Miesz­ka I i Cmen­tar­na – ruch jed­no­kie­run­ko­wy od stro­ny uli­cy Mar­cin­kow­skie­go.
- Par­kin­gi: przed wej­ściem od stro­ny uli­cy Miesz­ka I, par­king przy dwor­cu kole­jo­wym oraz po jed­nej stro­nie uli­cy Dwor­co­wej.

Komu­ni­ka­cja Miejska:


- Auto­bu­sy linii nr 12 będą kur­so­wa­ły zgod­nie z roz­kła­dem jaz­dy jak w dni robo­cze w godzi­nach 7:00 – 18:00
- Zosta­nie dodat­ko­wo uru­cho­mio­na w dniu 01.11.2021 r. linia sezo­no­wa na tra­sie Zabo­brze – Nowy Cmen­tarz w godzi­nach 8:00 – 18:00.

- Tra­sa prze­jaz­du linii sezo­no­wej: J. Kie­pu­ry – W. Mał­cu­żyń­skie­go – T. Sygie­tyń­skie­go ZUS – T. Sygie­tyń­skie­go – G. Bace­wicz – Szpi­tal – S. Moniusz­ki – M. Kar­ło­wi­cza – L. Różyc­kie­go- M. Ogiń­skie­go – M. Drzy­ma­ły – Osie­dle Robot­ni­cze – Pod­wa­le — Ban­ko­wa — Teatr – Pta­sia – Sudec­ka-Cmen­tarz – Muzeum Histo­rii i Mili­ta­riów – Sudec­ka Dział­ki – Sudec­ka- Nowy Cmen­tarz – Kalinowa

- Tra­sa linii nr 16 według roz­kła­du jaz­dy obo­wią­zu­ją­ce­go w sobo­ty zosta­nie wydłu­żo­na do przy­stan­ku Dwór Czar­ne z dodat­ko­wym kur­sem: wyjazd z przy­stan­ku Wiej­ska o godz. 16.30, dojazd do przy­stan­ku Dwór Czar­ne oraz powrót z przy­stan­ku Dwór Czar­ne o godz. 17.00, dojazd do przy­stan­ku Wiejska.

- Auto­bu­sy linii 18 według roz­kła­du obo­wią­zu­ją­ce­go w śro­dy z dodat­ko­wy­mi kur­sa­mi: wyjazd z przy­stan­ku Pod­gó­rzyń­ska o godz. 9.45, 15.00, 16.30, dojazd do przy­stan­ku Kro­śnień­ska Cmen­tarz i powrót.

- Obsłu­ga komu­ni­ka­cyj­na na tra­sie Zabo­brze — Nowy Cmen­tarz odby­wać się będzie
co 15 minut w koor­dy­na­cji linii sezo­no­wej i linii nr 12.

Źró­dło: Urząd Mia­sta Jele­niej Góry. Foto: Pixabay