Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­po­czę­li­śmy szko­le­nie ATON

W Hote­lu Fenix w Jele­niej Górze roz­po­czę­ło się szko­le­nie na Asy­sten­tów Tury­stycz­nych Oso­by Nie­peł­no­spraw­nej, któ­re orga­ni­zu­je­my dzię­ki wspar­ciu Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki oraz Urząd Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w ramach pro­jek­tu “Bez­piecz­ni w górach”. Szko­le­nie potrwa 4 dni, w tym prze­wi­du­je­my część prak­tycz­ną w terenie.

Czte­ro­dnio­we szko­le­nie roz­po­czę­li­śmy od powi­ta­nia uczest­ni­ków oraz prze­mó­wień pre­ze­sa Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych — Sta­ni­sła­wa Schu­ber­ta oraz wice­pre­ze­sa KSON — Sta­ni­sła­wa Mar­ka. Następ­nie o swo­ich doświad­cze­niach asy­stenc­kich opo­wia­da­li: Miro­sław Choj­nac­ki i Urszu­la Rosiak, któ­rzy uzy­ska­li cer­ty­fi­kat ATON na szko­le­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez KSON w 2019 roku.

Następ­nie przy­szedł czas na część praw­ną — mece­nas Jerzy Dwo­rak przed­sta­wił zało­że­nia usta­wy z dnia 19 lip­ca 2019 roku o zapew­nie­niu dostęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. Mówił też o prak­tycz­nych roz­wią­za­niach wyni­ka­ją­cych z zasto­so­wa­nia usta­wy, a tak­że o usta­wie o dostęp­no­ści i pla­no­wa­niu uni­wer­sal­nym. Były też pod­sta­wy praw­ne i odpo­wie­dzial­ność za wyko­ny­wa­nie funk­cji asy­sten­ta tury­stycz­ne­go OzN, kla­sy­fi­ka­cja i stop­nie niepełnosprawności.


Kolej­na pre­lek­cja była dzie­łem Paw­ła Wysoc­kie­go, któ­ry przed­sta­wił źró­dła i meto­dy pozy­ski­wa­nia środ­ków na usu­wa­nie barier w tury­sty­ce, mówił o adap­ta­cjach obiek­tów tury­stycz­nych i pla­no­wa­niu uni­wer­sal­nym w obsza­rze turystyki. 

Po prze­rwie obia­do­wej uczest­ni­cy szko­li­li się teo­re­tycz­nie i prak­tycz­nie z udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy, któ­re popro­wa­dzi­li ratow­ni­cy z fir­my Dive­med Jaro­sław Przy­byl­ski. Z kolei wie­czór to już zaję­cia warsz­ta­to­wo — inte­gra­cyj­ne pod hasłem “Pio­sen­ka tury­stycz­na bez gra­nic” — dzię­ku­je­my zespo­ło­wi Szy­szak z Zacheł­mia za wspa­nia­ły występ i cie­ka­we opo­wie­ści doty­czą­ce nasze­go regionu. 

Za nami inten­syw­ny, pierw­szy dzień szko­le­nia. W pią­tek kolej­ne pre­lek­cje i zajęcia.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds