Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O dostęp­no­ści w Radiu Wrocław

W ponie­dział­ko­wy wie­czór (23.10) w jele­nio­gór­skim stu­diu Radia Wro­cław, Jakub Thau­er roz­ma­wiał z zapro­szo­ny­mi gość­mi o pro­gra­mie Dostęp­ność Plus.

W roz­mo­wie na żywo wzię­li udział:
- Moni­ka Jabłoń­ska-Ankiel — naczel­nik Wydzia­łu Spraw Spo­łecz­nych, Zdro­wia i Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych,
- Paweł Wysoc­ki — eks­pert ds. Dostęp­no­ści w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych.

Zapis audy­cji dostęp­ny na stronie: 

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/134886/Wieczor-zDolnego-Slaska-Program-Dostepnosc-PLUS

Foto: Jakub Thauer (Radio Wrocław)