Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Współ­pra­cu­ją z Czechami

Przed­sta­wi­cie­le Kar­ko­no­skie­go Klu­bu Senior Wolon­ta­riusz gości­li w ponie­dzia­łek w miej­sco­wo­ści Nové Město pod Smr­kem w Cze­chach. Wszyst­ko za spra­wą jubi­le­uszu toż­sa­mej orga­ni­za­cji zza naszej połu­dnio­wej granicy.

Senior Wolon­ta­riusz to sto­wa­rzy­sze­nie zrze­szo­ne w ramach Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Kolej­ne wyda­rze­nie z udzia­łem naszych człon­ków mia­ło miej­sce przy oka­zji jubi­le­uszu 12-lecia powsta­nia sto­wa­rzy­sze­nia Červánek, czy­li podob­nej orga­ni­za­cji po cze­skiej stronie.

Miro­sław Choj­nac­ki i Bar­ba­ra Wasi­lew­ska repre­zen­to­wa­li KK Senior Wolon­ta­riusz i pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­czy­li swo­im przy­ja­cio­łom pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę z jelonkiem. 

- Zosta­li­śmy przy­ję­ci bar­dzo ser­decz­nie — chce­my kon­ty­nu­ować naszą współ­pra­cę i już zapro­si­li­śmy ich na naszą Wigi­lię do KSON‑u. Chce­my też orga­ni­zo­wać wspól­ne wyciecz­ki oraz naukę języ­ków — pol­skie­go dla Cze­chów, cze­skie­go dla Pola­ków — powie­dział Miro­sław Choj­nac­ki, pre­zes Kar­ko­no­skie­go Klu­bu Senior Wolontariusz. 

Jak pod­kre­śla przed­sta­wi­ciel klu­bu, współ­pra­ca i wymia­na doświad­czeń mię­dzy orga­ni­za­cja­mi to rów­nież szan­sa na pozy­ski­wa­nie środ­ków na trans­gra­nicz­ne projekty.