Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

REQU­IEM W. A. Mozar­ta w wer­sji baletowej

REQU­IEM W.A. Mozar­ta w wer­sji bale­to­wej już 27 i 29 paź­dzier­ni­ka oraz 2 listo­pa­da 2023 r.

„Jeśli przyj­rzeć się związ­kom Mozar­ta ze sztu­ką tań­ca, łatwo moż­na dojść do wnio­sku, że cechu­je je uczu­cie jed­no­stron­ne. Cho­re­ogra­fo­wie róż­nych sty­lów inspi­ru­ją się jego muzy­ką, dla kom­po­zy­to­ra taniec bywał roz­ryw­ką i zaba­wą. (…) W cho­re­ogra­ficz­nej inspi­ra­cji muzy­ką Mozar­ta szcze­gól­ne miej­sce zaj­mu­je jego Requ­iem, nie­sły­cha­nie trud­ne do prze­ło­że­nia na język tań­ca, z dru­giej zaś stro­ny pocią­ga­ją­ce tajem­ni­czą aurą i ska­lą emo­cji. Wraz z roz­wo­jem neo­kla­sy­ki bale­to­wej zry­wa­ją­cej z fabu­lar­ny­mi opo­wie­ścia­mi, a eks­po­nu­ją­cej czy­sty ruch, wraz z tech­ni­ka­mi tań­ca nowo­cze­sne­go sprzy­ja­ją­ce­go nowym for­mom eks­pre­sji, musia­ło dojść do roz­ma­itych prób zmie­rze­nia się cho­re­ogra­fów z „Requ­iem”. Doko­nu­ją się one na róż­nych płasz­czy­znach”. (Jacek Mar­czyń­ski, „Mię­dzy miste­rium a mora­li­te­tem”, Ope­ra
Wro­cław­ska 2017)

W jakim kie­run­ku podą­ża cho­re­ograf Jacek Tyski pro­wa­dzo­ny przez Mozar­ta? By poznać odpo­wiedź na to pyta­nie zapra­sza­my do Ope­ry Wro­cław­skiej!
Bile­ty: https://www.opera.wroclaw.pl/1/requiem2324.php [1]

Ponad­to z rado­ścią infor­mu­je­my, że jest już dostęp­ny reper­tu­ar na okres od stycz­nia do mar­ca 2024 r.
Wśród tytu­łów moż­na odna­leźć Cyga­ne­rię, Skrzyp­ka na dachu, Don Juana, Łucję z Lam­mer­mo­oru czy Toskę. Zachę­ca­my do rezer­wa­cji i zaku­pu bile­tów!
https://www.opera.wroclaw.pl/1/repertuar.php [2]

Do zoba­cze­nia w Ope­rze Wro­cław­skiej!
#taste­the­ope­ra #mam25lat #dolnyslask25lat

(źró­dło: Ope­ra Wrocławska)