Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pamię­ci Jana Paw­ła II

VI Dni Papie­skie prze­kro­czy­ły gra­ni­ce Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej. W tego­rocz­nej edy­cji cyklu kon­cer­tów orga­ni­zo­wa­nych przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych , odby­ło się 7 kon­cer­tów — m.in. w Jele­niej Górze, Legni­cy, czy Wrocławiu.

W ponie­dzia­łek (16.10) zakoń­czy­li­śmy VI edy­cję Dni Muzy­ki Papie­skiej w Kar­ko­no­szach, któ­ra odby­wa­ła się pod hasłem “Dol­ny Śląsk pamię­ci Jana Paw­ła II w 25-lecie Urzę­dy Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dolnośląskiego”. 

Ostat­nim ele­men­tem VI DMP był kon­cert w koście­le pw. Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go w Jele­niej Górze, gdzie usły­sze­li­śmy “Sym­fo­nię Pojed­na­nia i Poko­ju” skom­po­no­wa­ną dla Jana Paw­ła II przez wro­cław­skie­go kom­po­zy­to­ra Wie­sła­wa Mału­chę, a jej wyko­na­nie było dzie­łem muzy­ków z Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej w Jele­niej Górze, pod dyrek­cją Mar­ka Wroniszewskiego. 

Cykl kon­cer­tów pod patro­na­tem mar­szał­ka woje­wódz­twa — Ceza­re­go Przy­byl­skie­go oraz bisku­pa die­ce­zji legnic­kiej — Andrze­ja Sie­mie­niew­skie­go, cie­szył się dużą popularnością. 

- Nasze kon­cer­ty zgro­ma­dzi­ły w sumie ok. 5 tysię­cy melo­ma­nów — pod­su­mo­wał Sta­ni­sław Schu­bert, pre­zes Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.