Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Uro­czy­sta inau­gu­ra­cja w KANS

Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Nauk Sto­so­wa­nych w Jele­niej Górze (daw­niej Kole­gium Kar­ko­no­skie, Kar­ko­no­ska Pań­stwo­wa Szko­ła Wyż­sza) pod­czas inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go 2023/2024 świę­to­wa­ła jubi­le­usz 25-lecia.

Obcho­dy 25-lecia jele­nio­gór­skiej uczel­ni wyż­szej odby­ło się w Teatrze im. Cypria­na Kami­la Nor­wi­da w Jele­niej Górze. Po powi­ta­niu gości i inau­gu­ra­cyj­nym prze­mó­wie­niu władz KANS, mia­ła miej­sce imma­try­ku­la­cja stu­den­tów I roku. W pro­gra­mie nie zabra­kło wykła­du inau­gu­ra­cyj­ne­go, któ­ry wygło­sił prof. dr Marek Napiór­kow­ski — świa­to­wej sła­wy muzyk jaz­zo­wy, wykła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie. Zna­ny gita­rzy­sta opo­wie­dział o swo­jej dro­dze do sła­wy — od zwy­kłe­go chło­pa­ka z ul. Rodzin­nej w Jele­niej Górze, do karie­ry nauko­wej, jak i muzycz­nej u boku takich gwiazd jak Anna Maria Jopek, Tomasz Stań­ko, Hen­ryk Miś­kie­wicz i wie­lu innych. 

Po wykła­dzie na sce­nie Teatru Nor­wi­da wystą­pił Marek Napiór­kow­ski wraz ze stu­den­tem psy­cho­lo­gii — Mate­uszem Wój­ci­kiem (akor­de­on) i Danie­lem Połe­ciem (for­te­pian).

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds