Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­ma­wia­li o bezpieczeństwie

W sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób w Jele­niej Górze odby­ło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi Komen­dy Miej­skiej Poli­cji oraz Stra­ży Miej­skiej. Roz­ma­wia­no przede wszyst­kim o pró­bach wyłu­dzeń pie­nię­dzy od osób star­szych i niepełnosprawnych. 

W spo­tka­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez orga­ni­za­cje zrze­szo­ne w KSON, wzię­li udział: Beata Sosul­ska-Baran — zastęp­czy­ni rzecz­nicz­ki pra­so­wej poli­cji w Jele­niej Górze, Piotr Wał­czyk — komen­dant Stra­ży Miej­skiej w Jele­niej Górze oraz Artur Chmie­lew­ski — rzecz­nik pra­so­wy Stra­ży Miej­skiej. Człon­ko­wie Cen­trum Edu­ka­cji Zdro­wot­nej VITA, Kar­ko­no­skie­go Klu­bu Senior Wolon­ta­riusz, Sto­wa­rzy­sze­nia Osób Nie­peł­no­spraw­nych Rucho­wo i Inte­lek­tu­al­nie “Przy­ja­cie­le” oraz PTTK Sude­ty Zachod­nie koło Gro­to­łaz, dowie­dzie­li się od mun­du­ro­wych jak reago­wać, gdy dosta­ją podej­rza­ne połą­cze­nia tele­fo­nicz­ne, SMS‑y, e‑maile, jak reago­wać, gdy ktoś pró­bu­je dostać się do nasze­go domu pod pozo­rem róż­nych usług. Poli­cjant­ka nama­wia­ła uczest­ni­ków do zacho­wa­nia ostroż­no­ści i kon­tak­tu z dzielnicowymi. 

Jak usta­lo­no, podob­ne spo­tka­nia powin­ny stać się cyklicz­ne i raz na kwar­tał mun­du­ro­wi będą spo­ty­kać się z senio­ra­mi i nie­peł­no­spraw­ny­mi w sie­dzi­bie KSON przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A.