Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­kurs na Wolon­ta­riu­sza Roku

Pre­zy­dent Mia­sta Jele­niej Góry zapra­sza do udzia­łu w kon­kur­sie — Wolon­ta­riusz Roku (edy­cja 2023).

Kan­dy­da­tów pro­si­my zgła­szać w ter­mi­nie od 15 paź­dzier­ni­ka do 15 listo­pa­da 2023 r. do Wydzia­łu Spraw Spo­łecz­nych, Zdro­wia i Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, ul. Okrzei 10, 58–500 Jele­nia Góra lub na adres e‑mail: niepelnosprawni@jeleniagora.pl

Kon­kurs „Wolon­ta­riusz Roku” jest kon­kur­sem orga­ni­zo­wa­nym corocz­nie przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­niej Góry przy współ­udzia­le Powia­to­wej Spo­łecz­nej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Regu­la­min i for­mu­larz zgłoszeniowy: