Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Poże­gna­nie lata na Jaś­ko­wej Polanie

Cen­trum Edu­ka­cji Zdro­wot­nej VITA, Kar­ko­no­ski Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza oraz PTTK Sude­ty Zachod­nie koło Gro­to­łaz — zor­ga­ni­zo­wa­ły na Jaś­ko­wej Pola­nie w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych poże­gna­nie lata. 

W trak­cie impre­zy inte­gra­cyj­nej był pysz­ny poczę­stu­nek i napo­je, roz­mo­wy oraz tań­ce. Przy­by­łych gości powi­tał pre­zes KSON — Sta­ni­sław Schu­bert. Wśród gości nie zabra­kło naszych przy­ja­ciół — posła na Sejm RP — Rober­ta Oba­za, a tak­że wice­prze­wod­ni­czą­ce­go Sej­mi­ku Dol­no­ślą­skie­go — Mar­ka Obrębalskiego. 

To ostat­nia impre­za na Jaś­ko­wej Pola­nie w tym roku — już nie może­my się docze­kać wiosny!

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds