Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na Spo­tka­nie upo­wszech­nia­ją­ce “E‑care — zdal­ne usłu­gi asy­stenc­kie i opie­kuń­cze dla osób ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi” w woje­wódz­twie dolnośląskim

Do dzi­siaj (4.10) trwa­ją jesz­cze zapi­sy na spo­tka­nie, w trak­cie któ­re­go poroz­ma­wia­my o tym, w jaki spo­sób może­my efek­tyw­nie wspie­rać oso­by ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. W trak­cie spo­tka­nia zapre­zen­tu­je­my inno­wa­cję wypra­co­wa­ną przez Fun­da­cję Ima­go w ramach pro­jek­tu „Ślą­ska Prze­strzeń Inno­wa­cji”, a tak­że zasta­no­wi­my się nad tym, czy pro­po­zy­cja ta może być przy­dat­na w dzia­łal­no­ści innych insty­tu­cji i orga­ni­za­cji.

Ter­min i miej­sce: 6.10.2023 r., godz. 10.30–13.30; miej­sce: sala kon­fe­ren­cyj­na Dol­no­ślą­skie­go Ośrod­ka Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li przy ul. Trzeb­nic­kiej 42–44 we Wro­cła­wiu — w załą­cza­niu zapro­sze­nie.

Orga­ni­za­to­rzy spo­tka­nia: Fun­da­cja Ima­go, Dol­no­ślą­ski Ośro­dek Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, Cen­trum Roz­wo­ju Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych CRIS, Fun­da­cja Fun­dusz Współ­pra­cy.

Kon­takt w spra­wie: p. Kata­rzy­na Weide­man, e‑mail:
katarzyna.weideman@cris.org.pl; tel.: 32 739 55 12

Pro­jekt „Ślą­ska Prze­strzeń Inno­wa­cji” jest finan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go.

Link do for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go na spo­tka­nie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRaKVwpFB0G_MaN9IEmxic1rYn96HK-7ONKH669SR-0H9_7w/viewform