Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

naj­now­sze infor­ma­cje o V Kon­gre­sie — 26–28 wrze­śnia 2023 r — onli­ne — bezpłatnie

Dzień Dobry,

          wydłu­ży­li­śmy ter­min kon­kur­su — skła­da­nie abs­trak­tów do
23.09.2023 do godzi­ny 23.00 — zgłoś wystą­pie­nie i wygraj — pula
nagród 6000 zł [4]

          chcę zapi­sać się na kon­fe­ren­cję [5]

          zgło­sze­nie na kon­kurs [6]

          [7]

Mamy przy­jem­ność zapro­sić Cię do udzia­łu w V Ogól­no­pol­skim
Kon­gre­sie Peda­go­gi­ki Chrze­ści­jań­skiej, któ­re­go tema­tem prze­wod­nim
jest “Wycho­wa­nie w Świe­cie Cyfro­wym”. Ta wyjąt­ko­wa kon­fe­ren­cja
odbę­dzie się w dniach 26–28 wrze­śnia 2023 roku w War­sza­wie, przy ul.
Nowo­grodz­kiej 47 A.

Nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś nauczy­cie­lem, peda­go­giem, czy
rodzi­cem, ta kon­fe­ren­cja dostar­czy Ci nie­zwy­kłej wie­dzy i narzę­dzi do
zro­zu­mie­nia i kształ­to­wa­nia współ­cze­sne­go świa­ta cyfro­we­go, któ­ry
ma ogrom­ny wpływ na wycho­wa­nie dzie­ci i młodzieży.

Co cze­ka na Nas pod­czas tego wydarzenia?

     * Inspi­ru­ją­cy Pre­le­gen­ci: Pro­fe­so­ro­wie, psy­cho­lo­dzy, oraz prak­ty­cy,
któ­rzy na co dzień zaj­mu­ją się edu­ka­cją, podzie­lą się swo­ją
wie­dzą i doświad­cze­niem.
     * Sze­ro­ki Zakres Tema­tycz­ny: W trak­cie kon­fe­ren­cji omó­wi­my wie­le
waż­nych tema­tów, takich jak uza­leż­nie­nia cyfro­we, logo­pro­fi­lak­ty­ka,
wpływ inter­ne­tu na roz­wój mło­dzie­ży, czy wyko­rzy­sta­nie nowo­cze­snych
tech­no­lo­gii w edu­ka­cji. PRO­GRAM TUTAJ [8]
     * Warsz­ta­ty Prak­tycz­ne: Będzie­my mie­li moż­li­wość wzię­cia udzia­łu
w prak­tycz­nych warsz­ta­tach, któ­re pomo­gą Nam lepiej zro­zu­mieć i
radzić sobie z wyzwa­nia­mi cyfro­we­go świa­ta.
     * Dys­ku­sje i Deba­ty: Przy­go­to­wa­li­śmy pane­lo­we dys­ku­sje na temat roli
rodzi­ny w pro­fi­lak­ty­ce uza­leż­nień cyfro­wych, a tak­że deba­tę na temat
współ­pra­cy śro­do­wi­ska szkol­ne­go i rodzin­ne­go w zapo­bie­ga­niu
uza­leż­nie­niom cyfro­wym.
     * Nagra­nia i Dostęp do Mate­ria­łów: Nagra­nia z trans­mi­sji będą
dostęp­ne po zakoń­cze­niu kon­fe­ren­cji, a link do testów będzie aktyw­ny
przez tydzień, dzię­ki cze­mu będzie­my mogli powró­cić do mate­ria­łów
w dowol­nym czasie.

Zapi­sy na kon­fe­ren­cję są już dostęp­ne TUTAJ [9] i na naszej stro­nie
inter­ne­to­wej www.wychowanie.info [10]

Dołącz, aby razem two­rzyć lep­szy świat cyfro­we­go wycho­wa­nia! Poznasz
naj­now­sze tren­dy i podej­ścia w dzie­dzi­nie edu­ka­cji w cyfro­wym świe­cie
oraz wymie­ni­my się doświad­cze­nia­mi z innymi.

Wie­rzę, że to wyda­rze­nie będzie nie tyl­ko źró­dłem wie­dzy, ale
tak­że inspi­ra­cją do jesz­cze lep­szej pra­cy z mło­dzie­żą. Nie prze­gap
tej nie­po­wta­rzal­nej okazji!

          Zapi­su­ję się na bez­płat­ną kon­fe­re­cję [11]

          Chcesz zadać pyta­nie? Napisz. [12]

          Odwiedź nas [13]

         Ukłony,

         Michał Owczarski

         Pre­zez Zarzą­du Fun­da­cji Życie

michal.owczarski@fundacjazycie.org

          [14]
          +48 601 05 02 08 [14]

          [15]

         Fun­da­cja Życie

Jara­cza 18/18, Łódź
Poland

Twój adres e‑mail jest w naszej bazie adre­so­wej bo kie­dyś wspól­nie
coś zro­bi­li­śmy. Niko­mu go nie udo­stęp­nia­my. Jeste­śmy fun­da­cją,
któ­ra dzia­ła dla dobra wspól­ne­go. Napra­wia­my wspól­nie świat i nie
chce­my nic sprze­da­wać, po pro­stu wspól­nie chce­my robić coś dobre­go,
nic wię­cej.
W każ­dej chwi­li moż­na anu­lo­wać sub­skryp­cję kli­ka­jąc poniżej.

          Unsub­scri­be [16]

Links:
——
[1] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAwMyZkPXg2Zzl1OXU=.S1sl1foE8Tq9jr8ySkFFnRP6uT-LeIFhYvahQlaZrTk
[2] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAwNiZkPXY4ZDVxNnI=.L‑mxfPAcdBtrah6gSnLSJfhzZgY5EByeEZwkpZmLy30
[3] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAwOSZkPWoyZjV3MHc=.gYuV34jSj4cf3zcN-NCk2oSi8d2COnsQuNVdf5xBLUE
[4] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAxMiZkPXkwZTZtNng=.C6jGHTO9ci9hRe8VTTE8wtCQjPu-xatNbOCdO2YFlv4
[5] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAxNiZkPXE0cTFxMXk=.V2nknh_hxbBJ4g886m8gJT_suq0siJsSjKp81jFlTrM
[6] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAyMCZkPXY5ZjBtM2g=.B40DsmHwIf9GT7Xw3qFZaE8IxRmVem7MoPjtO9lYqwc
[7] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAyMiZkPWozbzFuNW4=.2gAZSNh93n-f5fK2R-KId3TUQTbLrGknONR7GiX5T4Y
[8] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAyNCZkPWIyYjVwMGs=.jiDrq1LC9VMlkit5lYpPqsBl-n7j9nY2GF0ebf6jJF0
[9] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAyNiZkPWE1YzFoMmo=.TlKT5FRc6Cvd4yTlpP446mP8phODrm7su6_6e5KtR8s
[10] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAyOCZkPWw5ajhnM3o=.bdIkR516g0qo2YBA8tCE7ITftek_TAw3SwGJiqJpKCI
[11] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAzMiZkPXk4djV1OG8=.q5YKQOUJeefTNW2D87sbtFnbYK2zr9TVM12f5J-5q4s
[12] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAzNCZkPXcybzdrNGk=.IYa-iPtPnS-onweCzbH85FoUVfeZENX6jrSfeSXJqBs
[13] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODAzOCZkPW4ycDNlMnY=.NxjCM1AUkP4icB-cPlcc3QRXGzEBUMRq5wSnMqasT9E
[14] tel:+48601050208
[15] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODA0MCZkPWY0YjliMnQ=.PVLA7xltaedmgYeMl1GHO2Lc9UBLUaqa20oWLvFD-hg
[16] https://click.mlsend2.com/link/c/YT0yMzA5MzY5NTU0NzY3MTg4MDQxJmM9Yjh3NiZlPTIxODQwNTMxJmI9MTIxMDEzODE5OCZkPXMzZDdiN3A=.MP07l1UpgBc78lJk_JdWgY5QzT5wRFu1-drZbeaWVnI

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds