Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

CEZ VITA wra­ca po prze­rwie wakacyjnej

Dzień dobry!  Cen­trum Edu­ka­cji Zdro­wot­nej VITA po waka­cyj­nej prze­rwie wzna­wia swo­ją działalność.

Pierw­szym gościem będzie Pani IZA­BE­LA BART­CZAK Dyrek­tor Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych.  *BĘDZIE TO  SPO­TKA­NIE ON-LINE W DNIU 27.09.2023r O GODZI­NIE 14* I BĘDZIE TRANS­MI­TO­WA­NE NA ZOOM Następ­nym naszym gościem z któ­rym spo­tka­my się na plat­for­mie ZOOM będzie endo­kry­no­log, zna­na nam już z poprzed­niej wizy­ty u nas, Pani Kaja Fila­czyń­ska. Na poprzed­nim spo­tka­niu dowie­dzie­li­śmy się mię­dzy inny­mi co to nad­czyn­ność, bądź nie­do­czyn­ność tar­czy­cy. Teraz popro­si­li­śmy Panią Dok­tor, o roz­sze­rze­nie tema­tu i zapo­zna­nie nas z wpły­wem gospo­dar­ki hor­mo­nal­nej na cho­ro­by nowo­two­ro­we, udar mózgu czy zawał. Myślę, że spo­tka­nie będzie bar­dzo cie­ka­we, zresz­tą tak jak poprzed­nie. *SPO­TKA­NIE BĘDZIE WYJĄT­KO­WO W PIĄ­TEK 29.09.2023r O GODZI­NIE 12** I TEŻ BĘDZIE SPO­TKA­NIEM ON-LINE Już teraz bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my na te spo­tka­nia, bo uwa­ża­my, *że war­to wie­dzieć wię­cej.* W dal­szej kolej­no­ści mamy też przy­go­to­wa­ne spo­tka­nia o tro­chę innej tema­ty­ce, ale o tym potem. Zwra­ca­my się jesz­cze raz do Was, aby­ście rów­nież przed­sta­wi­li swo­je pro­po­zy­cje na kolej­ne spo­tka­nia. Pro­si­my też o pro­po­zy­cje wycie­czek na przy­szły rok naszej dzia­łal­no­ści, jak wie­my nie wszyst­kie wyciecz­ki zapla­no­wa­ne w tym roku doszły do reali­za­cji (być może wg Was mało atrak­cyj­ne), dla­te­go zgła­szaj­cie swo­je pro­po­zy­cje, któ­re w mia­rę moż­li­wo­ści będzie­my się sta­ra­li reali­zo­wać. Pro­po­zy­cje moż­na skła­dać do kole­żan­ki Danu­si 516 031 965 lub do kole­gi Wojt­ka 605 032 954

ZARZĄD