Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Euro­pej­ska Kar­ta Nie­peł­no­spraw­no­ści już wkrótce!

Otrzy­ma­li­śmy od posła do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go — Jaro­sła­wa Dudy, aktu­al­ne infor­ma­cje doty­czą­ce sytu­acji osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w Unii Euro­pej­skiej.

6 wrze­śnia 2023 r. Komi­sja Euro­pej­ska zapro­po­no­wa­ła wpro­wa­dze­nie Euro­pej­skiej Kar­ty Nie­peł­no­spraw­no­ści oraz ulep­sze­nie obec­nej Euro­pej­skiej Kar­ty Par­kin­go­wej dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Kar­ta ta będzie uzna­wa­na w całej Unii Euro­pej­skiej i uła­twi oso­bom z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi podró­żo­wa­nie po Wspól­no­cie.

Pra­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi czę­sto nie są uzna­wa­ne poza pań­stwem ojczy­stym. Unie­moż­li­wia to korzy­sta­nie z pre­fe­ren­cyj­ne­go trak­to­wa­nia, np. bez­płat­ne­go lub prio­ry­te­to­we­go dostę­pu do obiek­tów
kul­tu­ral­nych, obni­żo­nych opłat za wstęp lub pomo­cy oso­bi­stej. Stąd pro­po­no­wa­na przez Komi­sję Euro­pej­ską Kar­ta Nie­peł­no­spraw­no­ści. Będzie ona uzna­wa­nym w całej UE dowo­dem nie­peł­no­spraw­no­ści, zapew­nia­ją­cym rów­ny dostęp do pre­fe­ren­cyj­ne­go trak­to­wa­nia w usłu­gach publicz­nych i pry­wat­nych, takich jak:
- trans­port,
- wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne,
- muzea,
- cen­tra rekre­acyj­no-spor­to­we,
- par­ki roz­ryw­ki.

Kar­tę wyda­wać będą wła­ści­we urzę­dy kra­jo­we i będzie ona uzu­peł­nie­niem ist­nie­ją­cych kra­jo­wych kart lub cer­ty­fi­ka­tów. Okre­ślo­no, że po przy­ję­ciu dyrek­ty­wy pań­stwa człon­kow­skie będą mia­ły 18 mie­się­cy na włą­cze­nie tych prze­pi­sów do pra­wa kra­jo­we­go.

Zapro­po­no­wa­na dyrek­ty­wa usta­na­wia­ją­ca Euro­pej­ską Kar­tę Nie­peł­no­spraw­no­ści zosta­ła ogło­szo­na w Stra­te­gii Unii Euro­pej­skiej na rzecz praw osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na lata 2021–2023. Wnio­sek
Komi­sji będzie teraz przed­mio­tem prac Komi­sji Zatrud­nie­nia i Praw Socjal­nych Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, w któ­rej zasia­da poseł Jaro­sław Duda.

To krok do przo­du w tej jak­że wycze­ki­wa­nej przez oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprawie.