Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na dar­mo­wy spektakl

Sto­wa­rzy­sze­nie Mama w mie­ście Jele­nia Góra wraz ze Zdro­jo­wym Teatrem Ani­ma­cji w Cie­pli­cach zapra­sza senio­rów na spe­cjal­ny spek­takl tyl­ko dla nich.

1 paź­dzier­ni­ka 2023 o godzi­nie 19.00 przy oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Osób Star­szych zapro­si­my aż 125 senio­rów z mia­sta Jele­nia Góra na sztu­kę “Hemar z homa­rem. Szla­gie­ry przed­wo­jen­ne­go kaba­re­tu”. Jest to muzycz­ny spek­takl, któ­ry prze­nie­sie Was w cza­sie do kaba­re­tów przed­wo­jen­nej sto­li­cy, gdzie wystę­po­wa­ły naj­więk­sze gwiaz­dy ówcze­snej estra­dy, teatru i kina. Dosko­na­le zna­ne szla­gie­ry Maria­na Hema­ra, Julia­na Tuwi­ma, Andrze­ja Wła­sta i innych auto­rów oraz mniej zna­ne pio­sen­ki z tam­te­go okre­su zabrzmią w nowych aran­ża­cjach Jac­ka Szre­nia­wy.

Mogą Pań­stwo liczyć na ponad godzi­nę dobrej muzy­ki oraz pio­sen­ki, któ­rych tek­sty są zadzi­wia­ją­co aktu­al­ne. Całość uzu­peł­nia cie­ka­wa sce­no­gra­fia i zabaw­ne zabie­gi insce­ni­za­cyj­ne. A skąd ten homar? Wszyst­ko oka­że się na koń­cu.

W pro­gra­mie pio­sen­ki takie jak:
- Tan­go Milon­ga
- Ja się boję sama spać
- Już taki jestem zim­ny drań
- Umó­wi­łem się z nią na dzie­wią­tą
- Miłość ci wszyst­ko wyba­czy
i wie­le innych zna­nych prze­bo­jów.

Pro­jekt jest cał­ko­wi­cie finan­so­wa­ny z budże­tu mia­sta Jele­nia Gór, reali­zo­wa­ny w ramach JBO2023 przez Sto­wa­rzy­sze­nie Mama w mie­ście Jele­nia Góra we współ­pra­cy ze Zdro­jo­wym Teatrem Ani­ma­cji.

Bile­ty do naby­cia w kasie Teatru od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9.00 do 15.00.

Infor­ma­cje pod nume­rem tele­fo­nu 512–219-907

Licz­ba dar­mo­wych bile­tów ogra­ni­czo­na.

Odbiór bile­tów tyl­ko oso­bi­sty od dnia 20 wrze­śnia 2023.