Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na cykl wykładów

W imie­niu Wice­mar­szał­ka Mar­ci­na Krzy­ża­now­skie­go oraz Fun­da­cji Via
Salu­tis, ser­decz­nie zapra­sza­my Senio­rów i wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne
na cykl wykła­dów w ramach Mobil­nej Aka­de­mii Nesto­ra im. Kry­sty­ny
Lasek.

W ramach cyklu wykła­dów odbę­dą się pre­lek­cje z zakre­su 6 obszarów:

  1. nauk huma­ni­stycz­nych,
  2. nauk ści­słych,
  3. nauk medycz­nych,
  4. nauk spo­łecz­nych,
  5. nauk przy­rod­ni­czych,
  6. nauk eko­no­micz­nych.

Spo­tka­nia pro­wa­dzo­ne są przez kadrę wykła­dow­ców i eks­per­tów z
uczel­ni wyż­szych, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i insty­tu­cji kultury.

Pierw­szy z wykła­dów we Wro­cła­wiu odbę­dzie się 05.10.2023 r. o
godzi­nie 10:00 w sie­dzi­bie Dol­no­ślą­skie­go Ośrod­ka Dosko­na­le­nia
Nauczy­cie­li przy ul. Trzeb­nic­kiej 42/44 i doty­czyć będzie obsza­rów
zdro­wia i kultury:

- wykład dot. geloterapii - znaczenia śmiechu dla zdrowia, który

popro­wa­dzi Ali­cja Prze­piór­ska Uła­szew­ska z Fun­da­cji Via Salu­tis
- dru­gi wykład poświę­co­ny będzie Kobie­tom, zna­nym i nie­zna­nym
Dol­no­ślą­zacz­kom a popro­wa­dzi go Mag­da­le­na Woch z Zam­ku Książ

Pro­si­my o potwier­dze­nie udzia­łu na adres: alicja.przepiorska@gmail.com
oraz a.dymarek@dops.wroc.pl do dnia 2 paź­dzier­ni­ka 2023r. Licz­ba miejsc
ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Ter­min kolej­ne­go spo­tka­nia poda­my w ter­mi­nie późniejszym.

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych nie­za­leż­nie do wie­ku.
W prze­rwie zapra­sza­my na kawę i słod­ki poczęstunek.

Krót­ka not­ka o prowadzących:

Mag­da­le­na Woch — kie­row­nicz­ka Dzia­łu Muze­al­no — Edu­ka­cyj­ne­go Zam­ku
Książ w Wał­brzy­chu Sp. z o.o., nauczy­ciel i wykła­dow­ca histo­rii
regio­nal­nej oraz powszech­nej uni­wer­sy­te­tów III wie­ku, aktyw­nie zaj­mu­je
się gro­ma­dze­niem doku­men­tów archi­wal­nych nt. regio­nu, Zam­ku Książ,
współ­twór­czy­ni zajęć edu­ka­cyj­nych, współ­or­ga­ni­za­tor­ka wysta­wy
„Meta­mor­fo­zy Zam­ku Książ” — otwar­tej we współ­pra­cy z Muzeum
Naro­do­wym we Wro­cła­wiu, współ­ku­ra­tor­ka wysta­wy „Książ od
kuch­ni” (wysta­wa archi­wal­nych zdjęć w Zam­ku Książ w Wał­brzy­chu)
oraz kura­tor­ka wysta­wy „Zamek Książ – per­ła Ślą­ska” w Muzeum
Józe­fa Kra­szew­skie­go w Dreź­nie. Współ­au­tor­ka publi­ka­cji nt. histo­rii
regio­nu i Zam­ku Książ oraz mono­gra­fii pt. „Zamek Książ. Histo­ria i
tajem­ni­ce” (2020), koor­dy­na­tor­ka i uczest­nicz­ka pro­gra­mów
doku­men­tal­nych i fil­mów na temat histo­rii Zam­ku Książ i regio­nu,
orga­ni­za­tor­ka kon­fe­ren­cji nauko­wych, autor­ka wie­lu pre­lek­cji i
wykła­dów dot. dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go regio­nu, prze­wod­nik po
Wał­brzy­chu i regionie.

Ali­cja Prze­pior­ska Uła­szew­ska — psy­cho­ge­ron­to­loż­ka, tre­ner­ka, coach­ka,
men­tor­ka i media­tor­ka, współ­za­ło­ży­ciel­ka Fun­da­cja Via Salu­tis [1],
wykła­dow­czy­ni, spe­cja­li­zu­ją­ca się w tema­ty­ce geron­to­lo­gicz­nej i
edu­ka­cji doro­słych, instruk­tor­ka jogi śmie­chu i tre­ner­ka pra­cu­ją­ca
meto­da­mi m.in. tera­pii tań­cem i ruchem. Zgłę­bia taj­ni­ki gelo­te­ra­pii
udo­wad­nia­jąc, że śmiech jest naj­lep­szym lekar­stwem i spo­so­bem na
zdro­we i szczę­śli­we życie.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds