Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wer­ni­saż Dariu­sza Milińskiego

Dariusz Miliń­ski. Czy­ta­jąc ślady…

Wer­ni­saż: 15 wrze­śnia (pią­tek), godz. 18:00 Wysta­wa czyn­na do 2 paź­dzier­ni­ka 2023 r.

Na wysta­wie zapre­zen­tu­je­my naj­now­sze pra­ce malar­skie Dariu­sza Miliń­skie­go, któ­re sta­no­wią jego komen­tarz do współczesności.

Dariusz Miliń­ski (ur. 1957 r. w Cie­pli­cach) jest arty­stą plastykiem.

Uczest­ni­czył w prze­szło 250 wysta­wach indy­wi­du­al­nych i ponad 250 zbio­ro­wych m.in. w Pol­sce, Niem­czech, Fran­cji, Bel­gii oraz USA. Brał udział w kil­ku­dzie­się­ciu hap­pe­nin­gach arty­stycz­nych i przed­sta­wie­niach teatral­nych. Zdo­był wie­le nagród i wyróż­nień. Jest nie­stru­dzo­nym ani­ma­to­rem kul­tu­ry. Zało­żył gru­pę arty­stycz­ną „Pław­na 9”. Jest twór­cą Zam­ku Legend Ślą­skich, Gro­du Rycer­skie­go, Muzeum Prze­sie­dleń­ców oraz Arki Noego. Jego pra­ce znaj­du­ją się w zbio­rach pry­wat­nych i pań­stwo­wych w kra­ju oraz za granicą.

Zda­niem Hen­ry­ka Wań­ka „Miliń­ski jest poetą, któ­ry zamiast pisać, malu­je. Ale poezja to jest byt falu­ją­cy. Jego fale nio­sły Miliń­skie­go cier­pli­wie, aż stał się wiel­kim poetą. Malu­ją­cym. Wręcz nie ma go z kim porów­nać. Świat, jaki przed­sta­wia, jest (jak u Leśmia­na, któ­ry malo­wać nie potra­fił) niby baśnio­wy. Skle­co­ny ze wszyst­kie­go, co naj­lep­sze – w nim, w nas, w świecie”.

_Wystawa reali­zo­wa­na przy pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­niej Góry._

————————————————————————————————————

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra tel. 75 7526669, 75 7675132 www.galeria-bwa.karkonosze.com [1] bwa@jeleniagora.pl

Face­bo­ok: @bwa.jeleniagora

Insta­gram: @bwajeleniagora

You Tube: BWA Jele­nia Góra

Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 16:00.

Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9:00 — 17:00, w sobo­ty w godz. 10:00 — 16:00.

Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry.

Links:

——

[1] http://www.galeria-bwa.karkonosze.com