Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­gres NETWORKPOWER

W imie­niu Fun­da­cji OPTEA pra­gnie­my Pań­stwa zain­te­re­so­wać zbli­ża­ją­cym się wyda­rze­niem NETWORK­PO­WER. To jed­no z naj­więk­szych wyda­rzeń tego typu w naszym kra­ju. W Tar­gach weź­mie udział 200 wystaw­ców i ponad 20000 odwie­dza­ją­cych. W Kon­gre­sie uczest­ni­czyć będzie co naj­mniej 1000 osób oraz wystą­pi 60 prelegentów.

Tego­rocz­na edy­cja wyda­rze­nia odbę­dzie się w dniach 17–18 paź­dzier­ni­ka w G2A Are­nie w Jasion­ce k. Rze­szo­wa. NETWORK­PO­WER to wyjąt­ko­wa ini­cja­ty­wa, któ­ra będzie mia­ła szcze­gól­ne zna­cze­nie dla ryn­ku pra­cy oraz pol­skiej gospo­dar­ki, ponie­waż w jed­nym miej­scu spo­tka­ją się pra­co­daw­cy, pra­cow­ni­cy, eks­per­ci, szko­ły, uczel­nie, admi­ni­stra­cja rzą­do­wa i samo­rzą­do­wa, pod­mio­ty wspie­ra­ją­ce akty­wi­za­cję zawo­do­wą, insty­tu­cje ryn­ku pra­cy, a tak­że orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców, po to by zain­au­gu­ro­wać dzia­łal­ność sie­ci współ­pra­cy NETWORK­PO­WER oraz nawią­zać nowe lub pogłę­bić dotych­cza­so­we rela­cje biz­ne­so­we oraz zawodowe.

Wyda­rze­nie zosta­ło obję­te Patro­na­tem Hono­ro­wym Pani Mini­ster Rodzi­ny i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej Mar­le­ny Maląg, Pana Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go Wła­dy­sła­wa Orty­la, Pana Pre­zy­den­ta Mia­sta Rze­szo­wa Kon­ra­da Fijoł­ka oraz Pana Pre­zy­den­ta Mia­sta Prze­my­śla Woj­cie­cha Baku­na. Ponad­to do wyda­rze­nia nasze­go w roli Patro­nów Mery­to­rycz­nych przy­łą­czy­ło się wie­le orga­ni­za­cji, uczel­ni, sto­wa­rzy­szeń, w tym m.in. Pod­kar­pac­ki Klub Biz­ne­so­wy, Pra­co­daw­cy RP, Busi­ness Cen­tre Club, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, NCBR i wie­lu innych.

Wię­cej szcze­gó­łów znaj­du­je się na stro­nach internetowej:

Kon­gres: https://kongres.networkpower.pl