Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowy sezon CEZ VITA

Dzień dobry ! Zbli­ża się koniec prze­rwy waka­cyj­nej, dla­te­go też CEZ VITA  pla­nu­je wzno­wie­nie swo­jej dzia­łal­no­ści proz­dro­wot­nej.  Mając na uwa­dze poprzed­ni okres naszej dzia­łal­no­ści, chcie­li­by­śmy tro­chę zmo­dy­fi­ko­wać for­mu­łę i popro­sić Was o pomoc. Wia­do­mo jak było z fre­kwen­cją wcze­śniej (być może nie do koń­ca tra­fio­ne tema­ty, któ­re nie wszyst­kim “leża­ły”). Pro­po­nu­je­my aby­ście to Wy pod­rzu­ci­li nam tema­ty spo­tkań, jeże­li z leka­rza­mi to jakie spe­cjal­no­ści i przede wszyst­kim co chcie­li­by­ście od Nich usły­szeć.  Być może spo­tka­nie z funk­cjo­na­riu­szem  Poli­cji na temat bez­pie­czeń­stwa naszych danych, bez­pie­czeń­stwa w okre­sie jesien­no­zi­mo­wym na dro­gach, wyłu­dzeń na róż­ne spo­so­by. A może z przed­sta­wi­cie­lem MOPS, któ­ry wyja­śni i spró­bu­je pomóc w roz­wią­za­niu róż­nych pro­ble­mów socjal­nych z któ­ry­mi może­my mieć do czy­nie­nia my lub nasi bli­scy bądź zna­jo­mi, może z pra­cow­ni­kiem PFRON, któ­ry poin­for­mu­je nas jak zdo­być fun­du­sze na potrzeb­ny sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny. Jak widzi­cie tema­tów i moż­li­wo­ści jest dużo, tyl­ko też od Was będzie zale­ża­ło co chcie­li­by­ście usły­szeć, bo war­to wie­dzieć wię­cej. 
Wiem, wiem było dłu­go i nud­no, ale jak mówi Pre­zes Alle­lu­ja i do przo­du. A więc ZACZY­NA­MY
Pozdra­wiam

Ryszard Buziuk