Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Popar­cie dla ini­cja­tyw Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych

Sza­now­ny Panie Prezesie,

w nawią­za­niu do kore­spon­den­cji jaką otrzy­ma­łem z Kar­ko­no­skie­go
Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych, chciał­bym wyra­zić swo­je popar­cie dla
ini­cja­tyw podej­mo­wa­nych w celu uła­twie­nia dostę­pu do Kar­ko­no­szy
senio­rom oraz oso­bom z niepełnosprawnościami.

Wiem jak dużo zosta­ło już zro­bio­ne i cie­szę się, że Kar­ko­no­sze są
dziś przy­kła­dem racjo­nal­ne­go pla­no­wa­nia uni­wer­sal­ne­go dla innych
ośrod­ków gór­skich w Polsce.

Gdy­bym mógł w jaki­kol­wiek spo­sób pomóc przy reali­za­cji kolej­nych
ini­cja­tyw na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na Dol­nym Ślą­sku,
dekla­ru­ję swo­ją gotowość.

Z wyra­za­mi szacunku

Jaro­sław DUDA