Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Uru­cho­mie­nie Pro­gra­mu Roz­wo­ju Tury­sty­ki Społecznej

Sza­now­ni Pań­stwo,
sygna­ta­riu­sze Part­ner­stwa na rzecz dostępności

Tury­sty­ka spo­łecz­na  — Nowy Pro­gram Mini­ster­stwa Spor­tu i Turyst­ki
(MSiT).

Infor­mu­je­my, że w dniu 1 wrze­śnia 2023 r. MSiT ogło­si­ło dłu­go
wycze­ki­wa­ny: „Pro­gram roz­wo­ju tury­sty­ki spo­łecz­nej sprzy­ja­ją­cej
aktyw­no­ści fizycz­nej spo­łe­czeń­stwa — upo­wszech­nia­nie tury­sty­ki osób
star­szych, dzie­ci z domów dziec­ka oraz dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi
i ich opie­ku­nów oraz szko­le­nia dla osób pra­cu­ją­cych w tury­sty­ce z
oso­ba­mi ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi”. Jest on finan­so­wa­ny z Fun­du­szu
Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fizycz­nej. Pro­gram wpi­su­je się w zało­że­nia dzia­ła­nia
nr 26 Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus — Sport, tury­sty­ka i rekre­acja bez
barier.

Pro­gram prze­wi­du­je dofi­nan­so­wa­nie m.in kra­jo­znaw­czych wyjaz­dów
tury­stycz­nych czy szko­leń kadr bran­ży tury­stycz­nej co z pew­no­ścią
popra­wi moż­li­wo­ści korzy­sta­nia przez oso­by ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi
z rekre­acji i turystyki.

Poni­żej znaj­dzie­cie Pań­stwo skrót naj­istot­niej­szych wia­do­mo­ści nt.
pro­gra­mu oraz link do stro­ny, na któ­rej znaj­du­ją się wszyst­kie
szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na jego temat

Zada­nia, na któ­re moż­na uzy­skać dofi­na­so­wa­nie:
Zada­nie 1 — „My też zwiedzamy”

Zada­nie pole­ga na two­rze­niu alter­na­tyw­nej, opar­tej na kra­jo­znaw­stwie,
for­my spę­dza­nia wol­ne­go cza­su dla bene­fi­cjen­tów tury­sty­ki spo­łecz­nej,
w szcze­gól­no­ści, osób star­szych, dzie­ci z domów dziec­ka oraz dzie­ci
z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ich opiekunów.

Zada­nie 2 — „Trans­fer wiedzy”

Zada­nie pole­ga na pod­no­sze­niu jako­ści i kom­pe­ten­cji kadr zawo­do­wych
oraz spo­łecz­nych w tury­sty­ce spo­łecz­nej w zakre­sie popra­wy
świad­czo­nych usług dla osób ze szcze­gól­ny­mi potrzebami.

Zada­nie 3 — Kam­pa­nia społeczna

Zada­nie pole­ga na reali­za­cji sze­ro­ko poję­tej kam­pa­nii spo­łecz­nej,
słu­żą­cej akty­wi­za­cji bene­fi­cjen­tów tury­sty­ki spo­łecz­nej, w
szcze­gól­no­ści osób ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi i pod­no­sze­nie ich
świa­do­mo­ści w zakre­sie aktyw­no­ści turystycznej.

TER­MIN skła­da­nia wniosków

- do dnia 15 wrze­śnia 2023 roku;

KTO MOŻE APLI­KO­WAĆ
- apli­ko­wać mogą zare­je­stro­wa­ne w Pol­sce pod­mio­ty okre­ślo­ne w art. 3
ust. 1 — 3 usta­wy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o dzia­łal­no­ści pożyt­ku
publicz­ne­go i o wolon­ta­ria­cie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn.zm.),
któ­re w celach lub zada­niach sta­tu­to­wych mają dzia­łal­ność w
obsza­rze tury­sty­ki, kra­jo­znaw­stwa lub rekre­acji dzie­ci z domów dziec­ka,
dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ich opie­ku­nów oraz dzia­ła­ją co
naj­mniej 1 rok;
 — dodat­ko­wo w zada­niu nr 1 wnio­sko­daw­ca przy reali­za­cji obo­zu /
wyciecz­ki / wyjaz­du tury­stycz­ne­go skła­da oświad­cze­nie, że będzie
korzy­stał z usług pod­wy­ko­naw­cy, któ­rym będzie orga­ni­za­tor tury­sty­ki
w rozu­mie­niu art. 4 pkt 8. Usta­wy z dnia 24 listo­pa­da 2017 r. o
impre­zach tury­stycz­nych i powią­za­nych usłu­gach tury­stycz­nych,
speł­nia­ją­cy warun­ki, o któ­rych mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy;

WYSO­KOŚĆ WSPARCIA

- mini­mal­na wyso­kość wkła­du wła­sne­go wyno­si 10 % kosz­tów reali­za­cji
zada­nia (dofi­nan­so­wa­nie to max 90 % kosz­tów reali­za­cji zadania);

- udzie­la­na kwo­ta dofi­na­so­wa­nia wyno­si od 150 do 500 tys. zł

- środ­ki prze­zna­czo­ne na fina­so­wa­nie Pro­gra­mu w 2023 r. to 6 577 464,00
zł.

Wię­cej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji zna­ją Pań­stwo na stro­nie
inter­ne­to­wej MSiT [1].

Ponie­waż ter­min apli­ko­wa­nia o środ­ki jest krót­ki pro­si­my Pań­stwa o
dys­try­bu­cję infor­ma­cji o pro­gra­mie wśród insty­tu­cji i orga­ni­za­cji
któ­re mogą być nim zainteresowane.

Z wyra­za­mi szacunku

Domi­ni­ka Wierzbowska

Głów­ny Spe­cja­li­sta
Wydział Dostęp­no­ści
Depar­ta­ment Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego

+48 22 2738604
Dominika.Wierzbowska@mfipr.gov.pl
www.gov.pl/web/fundusze-regiony [2]

ul. Wspól­na 2/4
00–926 War­sza­wa

Links:
——
[1] https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-programu-rozwoju-turystyki-spolecznej-sprzyjajacej-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa–upowszechnianie-turystyki-osob-starszych-dzieci-z-domow-dziecka-oraz-dzieci-z-niepelnosprawnosciami-i-ich-opiekunow-oraz-szkolenia-dla-osob-pracujacych-w-turystyce-z-osobami-ze-szczegolnymi-potrzebami-finansowany-w-2023-roku-z-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-01092023‑r
[2] http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds