Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Skrót Aktu­al­no­ści ze stro­ny Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus

Sza­now­ni Państwo,

poni­żej prze­ka­zu­je­my skrót naj­now­szych infor­ma­cji, któ­re poja­wi­ły
się w zakład­ce Aktu­al­no­ści [1] na stro­nie Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus
w dniach 19.08 — 1.09. Zachę­ca­my do lektury.

     * Nowe for­my tera­pii sen­so­rycz­nej w for­mie Hor­ti­te­ra­pii dostęp­ne dla
osób ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. Hor­ti­te­ra­pia to for­ma tera­pii
wyko­rzy­stu­ją­ca walo­ry i moż­li­wo­ści tera­peu­tycz­ne ogro­dów. Isto­tą
takiej reha­bi­li­ta­cji jest oddzia­ły­wa­nie na kon­dy­cję psy­chicz­ną,
fizycz­ną i inte­lek­tu­al­ną pacjen­ta za pomo­cą roślin. To przede
wszyst­kim wyko­rzy­sta­nie zmy­słów wzro­ku, słu­chu i węchu poprzez
obser­wa­cję roślin, wsłu­chi­wa­nie się w dźwię­ki przy­ro­dy czy
pozna­wa­niu zapa­chów ogro­du. Taki wła­śnie ogród sen­so­rycz­ny powstał
w Kro­śnie.
    * Przed­sta­wi­li­śmy przy­kła­dy wyna­laz­ków, któ­re w spo­sób desi­gner­ski
wpi­su­ją się w prze­strzeń i zapew­nia­ją kom­fort użyt­ko­wa­nia:
nie­wi­dzial­na win­da, wózek, któ­ry wsta­je z „kolan” czy ręka z
kloc­ków LEGO.

Z powa­ża­niem

Domi­ni­ka Wierz­bow­ska
Głów­ny Spe­cja­li­sta
Wydział Dostęp­no­ści
Depar­ta­ment Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego

+48 22 2738604
Dominika.Wierzbowska@mfipr.gov.pl
www.gov.pl/web/fundusze-regiony [2]

ul. Wspól­na 2/4
00–926 War­sza­wa

Links:
——
[1] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o‑funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/#/domyslne=1
[2] http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony