Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

XXII KSO­Na­lia za nami.

W dniu 29-08-2023 na pola­nie Jaku­szyc­kiej  odby­ły się XXII  uro­dzi­ny KSON pn. „Ósmy Jele­nio­gór­ski Tydzień Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Senio­rów “– czy­li dorocz­ne­go spo­tka­nia dzia­ła­czy KSON, na któ­rych pod­su­mo­wa­no kolej­ne mija­ją­ce lata działalności.

Gości­ny  udzie­lił nam gospo­darz Dol­no­ślą­skow­skie­go Cen­trum Spor­tu w Jaku­szy­cach Dyrek­tor Gene­ral­ny Mariusz Gaw­lik. Rela­cjo­nu­je Wice­pre­zes KSON Paweł Glu­za. Na począ­tek zwie­dzi­li­śmy ten pięk­ny nowo­cze­sny obiekt spor­to­wo-hote­lo­wo – gastro­no­micz­ny, któ­ry zaszo­ko­wał zwie­dza­ją­cych nowo­cze­sno­ścią roz­wią­zań przy orga­ni­za­cji już nie tyko Zimo­we­go Bie­gu Pia­stów, ale tez kolej­nych edy­cji towa­rzy­szą­cych temu obiek­to­wi w cią­gu roku.

Mówio­no o tym, że jest to naj­no­wo­cze­śniej­szy tego typu obiekt  w Europie.

W dru­giej czę­ści odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie w Sali kon­fe­ren­cyj­nej uczest­ni­ków XXII KSO­Na­liów – „spo­tkaj­my się mimo wszyst­ko” 2023

Doko­na­no pod­su­mo­wa­nia roku 2022 i poło­wy roku bie­żą­ce­go, omó­wio­no dobre per­spek­ty­wy na nad­cho­dzą­cy okres, a naj­bar­dziej zasłu­żo­nym wolon­ta­riu­szom 17 orga­ni­za­cji człon­kow­skich wrę­czo­no dyplomy.

Wrę­czo­no rów­nież tra­dy­cyj­ne tytu­ły Amba­sa­do­rów Ludzi Otwar­tych Serc wraz ze spe­cjal­ny­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez Hutę Szkła Julia krysz­ta­ło­wy­mi dzwon­ka­mi. Tytu­łu te otrzy­ma­li dłu­go­let­ni dzia­łacz KSON Józef Kulak i Prze­wod­ni­czą­cy Powia­to­wej Rady Senio­rów Zdzi­sław Ratajski.

Tytu­ły te przy­zna­no rów­nież wyjąt­ko­wo zało­żo­nym dla śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych: Mar­szał­ko­wi  Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go Ceza­re­mu Przy­byl­skie­mu oraz Wice­prze­wod­ni­czą­ce­mu Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Mar­ko­wi Obrę­bal­skie­mu, któ­rzy nie mogli zaszczy­cić nas swo­ja obecnością.

Gra­tu­la­cje i podzię­ko­wa­nia za współ­pra­ce zło­ży­li rów­nież  poseł Robert Obaz i Wój­to­wie Jele­nio­gór­skich Gmin i Samorządowcy.

W III czę­ści spo­tka­nia nasz wypró­bo­wa­ny przy­ja­ciel i part­ner od muzycz­nych zabaw Jurek Dera zapro­sił pod­ry­wa­jąc wszyst­kich do zaba­wy  na par­kiet przy muzy­ce z „tam­tych lat”.

W spo­tka­niu wzię­ło udział oko­ło 100 dzia­ła­czy i zapro­szo­nych gości, a wyda­rze­nie dofi­na­so­wa­ne było przez Urząd Mia­sta w Jele­niej Górze ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu  Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych.

Nie­ste­ty, z uwa­gi na pada­ją­cy deszcz nie mogli­śmy poje­chać na skład­ko­wy noc­ny pik­nik na Pola­nie ORLE, gdzie mie­li­śmy uczest­ni­czyć w podzi­wia­niu gwiazd wraz z astro­no­mem z Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go na sean­sie Izer­skie­go Par­ku Ciem­ne­go Nieba .

Co się odwle­cze, to nie uciecze.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds