Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter: Spo­tka­nie z auto­rem, spon­ta­nicz­na wysta­wa i temat kom­for­tu dla osób starszych!

MIĘ­DZY­NA­RO­DO­WE STO­WA­RZY­SZE­NIE KRÓT­KIEJ PRZERWY

12 do 14 wrze­śnia 2023 roku we Wro­cła­wiu
(Już tyl­ko 12 Dni!)

Mię­dzy­na­ro­do­we Sto­wa­rzy­sze­nie Krót­kiej Prze­rwy (Inter­na­tio­nal Short
Bre­ak Asso­cia­tion — ISBA) to ogól­no­świa­to­wa ini­cja­ty­wa zrze­sza­ją­ca
insty­tu­cje i orga­ni­za­cje świad­czą­ce usłu­gi opie­ki spo­łecz­nej i
wytchnie­nio­wej na rzecz rodzin żyją­cych z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Od
27 lat, cyklicz­nie co dwa lata orga­ni­zu­je kon­fe­ren­cje sta­no­wią­ce
plat­for­mę wymia­ny doświad­czeń osób indy­wi­du­al­nych, decy­den­tów,
orga­ni­za­cji i bada­czy w obsza­rze poli­ty­ki spo­łecz­nej — wspar­cia
rodzin i osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.
Kolej­na 13-ta kon­fe­ren­cja pod hasłem “Razem opra­co­wu­je­my lep­sze usłu­gi
krót­kiej prze­rwy”, odbę­dzie się we wrze­śniu 2023 roku w Pol­sce, we
Wro­cła­wiu. Jeśli chcesz wziąć udział i dowie­dzieć się wię­cej
wejdź na stro­nę www.isba.me [2]

Ser­decz­nie zapraszamy!

————————-
 LUDZIE, KTÓ­RYM ZALE­ŻY
Zapra­sza­my do dołą­cze­nia do autor­skie­go spo­tka­nia wokół książ­ki
Zapra­sza­my na otwar­te spo­tka­nie autor­skie wokół książ­ki „Ludzie,
któ­rym zale­ży” („Per­so­nas que cuidan”), któ­rą w 2022 roku
wyda­ła Fun­da­cja Chi­le­na para la Disca­pa­ci­dad. Dowiedz się, dla­cze­go
war­to się poja­wić i dołącz do wymia­ny poglą­dów i doświad­czeń.
Czy­taj dalej! [3]

————————-
 KOM­FORT DLA WSZYST­KICH
Jeste­śmy za rów­no­ścią i prze­ciw­ko nie­zręcz­nym sytu­acjom
Anna Bie­ga­now­ska-Skó­ra z Lubel­skie­go Forum Orga­ni­za­cji osób
nie­peł­no­spraw­nych przy Uni­wer­sy­te­cie imie­nia Marii Curie-Skło­dow­skiej
w Lubli­nie przy­bli­ży pro­blem bra­ku kom­for­tu w Pol­sce. Poru­szy temat
zma­ga­nia się z pro­ble­ma­mi fizjo­lo­gicz­ny­mi u osób star­szych i tru­dzie
zara­dze­niu tym nie­kom­for­to­wym sytu­acjom. Przed­sta­wi pomysł na jego
roz­wią­za­nie.
————————-
 WYSTA­WA NIE­ZWY­KŁYCH FOTO­GRA­GII
Co się sta­nie, gdy ISBA na chwi­lę zamie­ni się w wer­ni­saż?
The­re­sa Schol­le i Andre­as Kar­ger z vBS Bethel Short Bre­ak “Haus Bruc­ke“
prze­nio­są nas do świa­ta sztu­ki foto­gra­fii. Na chwi­lę salę
kon­fe­ren­cyj­ną prze­mie­nią w gale­rię zdjęć, na któ­rych mode­la­mi są
pod­opiecz­ni ich orga­ni­za­cji. Pozna­my histo­rię i cel orga­ni­za­cji, a
tak­że auto­rzy wysta­wy zain­spi­ru­ją nas do podob­nych przedsięwzięć.

O powyż­szych, i wie­lu innych pane­lach, któ­re odbę­dą się na
tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji ISBA prze­czy­tasz _TUTAJ [4]_.

 Kon­takt
Ema­il: isba.shortbreak@gmail.com
Tele­fon: +48 691 270 754

 Chcesz zmie­nić spo­sób otrzy­my­wa­nia tych e‑maili, lub otrzy­ma­łeś
wia­do­mość w obcym języ­ku?
Możesz zak­tu­ali­zo­wać swo­je pre­fe­ren­cje [5]lub wypi­sać się z listy
sub­skry­ben­tów [6].

Want to chan­ge how you rece­ive the­se ema­ils, or per­haps you rece­ived
mes­sa­ge in wrong lan­gu­age? You can upda­te your pre­fe­ren­ces [5] or
unsub­scri­be from this list [6].

          [7]

          [8]

          [9]
          Sha­re [10]

          [11]
          Twe­et [12]

          [13]
          For­ward [13]

Links:
——
[1] https://isba.us4.list-manage.com/track/click?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=8dbc923fe3&e=8946b22ceb
[2] https://isba.us4.list-manage.com/track/click?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=85157a74ec&e=8946b22ceb
[3] https://isba.us4.list-manage.com/track/click?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=9eb8e21dac&e=8946b22ceb
[4] https://isba.us4.list-manage.com/track/click?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=4777721b9e&e=8946b22ceb
[5] https://isba.us4.list-manage.com/profile?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=ffad8d6463&e=8946b22ceb&c=09ecd12f13
[6] https://isba.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=ffad8d6463&e=8946b22ceb&c=09ecd12f13
[7] https://isba.us4.list-manage.com/track/click?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=9045b39485&e=8946b22ceb
[8] https://isba.us4.list-manage.com/track/click?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=baf3f9a1a8&e=8946b22ceb
[9] https://isba.us4.list-manage.com/track/click?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=e558844a3e&e=8946b22ceb
[10] https://isba.us4.list-manage.com/track/click?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=e61d284482&e=8946b22ceb
[11] https://isba.us4.list-manage.com/track/click?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=3ebdd29d77&e=8946b22ceb
[12] https://isba.us4.list-manage.com/track/click?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=645a7b35da&e=8946b22ceb
[13] https://us4.forward-to-friend.com/forward?u=00f6c3132114042f6506ed313&id=09ecd12f13&e=8946b22ceb