Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 01.09–03.09.2023

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Art&Glass Festi­val

Art & Glass Festi­val to  pol­sko-cze­ski jar­mark sztu­ki i szkła. W
impre­zie weź­mie udział kil­ku­set arty­stów, rze­mieśl­ni­ków,
ani­ma­to­rów i sprze­daw­ców z obu kra­jów. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­no
poka­zy obrób­ki szkła nad pal­ni­kiem, wypa­łu cera­mi­ki raku oraz
kamion­ki i por­ce­la­ny, wytwa­rza­nia biżu­te­rii z moż­li­wo­ścią zaku­pu,
wyko­ny­wa­nia mozai­ki szkla­nej, wydmu­chi­wa­nia szkła przy prze­no­śnych
pie­cach szklar­skich, poka­zów i warsz­ta­tów odlew­ni­czych z brą­zu i
alu­mi­nium, pro­duk­cji kora­li­ków i wie­le innych poka­zów
rze­mieśl­ni­czych. Wyda­rze­niom na jele­nio­gór­skim ryn­ku towa­rzy­szyć
będą nie­zwy­kle atrak­cyj­ne i róż­no­rod­ne  warsz­ta­ty dla dzie­ci i
doro­słych.

Impre­zę wzbo­ga­ci kon­cert inau­gu­ru­ją­cy 65. Wrze­sień Jele­nio­gór­ski
pod­czas któ­re­go usły­szy­my  i zoba­czy­my: Gru­pę fla­men­co JCK,
jele­nio­gór­ską aktor­kę i woka­list­kę Karo­li­nę Wojt­ko w pro­gra­mie
KARO’LINA & FRIENDS, jele­nio­gór­sko-pie­cho­wic­ką gru­pę SHUM oraz
gwiaz­dy pol­skiej estra­dy, zespół VARIUS MANX & KASIA STANKIEWICZ

Uzu­peł­nie­niem pro­gra­mu będzie zapla­no­wa­na na sobot­ni wie­czór
tra­dy­cyj­na już  „Milon­ga pod Gwiaz­da­mi” pod­czas któ­rej  wraz z
tan­ce­rza­mi z gru­py „Tan­go Kar­ko­no­sze”, będzie moż­na zanu­rzyć
się w praw­dzi­wie argen­tyń­skie klimaty.

[1]

HOL­LY­WO­ODZ­KA SYMFONIKA

Wyko­naw­cy

Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej
Szy­mon Makow­ski – dyrygent

Pro­gram

Tema­ty muzycz­ne z fil­mów:
James Bond
Fro­zen
Jak wytre­so­wać smo­ka
Gla­dia­tor
Wład­ca Pier­ście­ni – Dru­ży­na Pier­ście­nia
Wład­ca Pier­ście­ni – Dwie Wie­że
King Kong
A Star is Born
India­na Jones i Kró­le­stwo krysz­ta­ło­wej czaszki

[2]

59. Kar­ko­no­ska Gieł­da Mine­ra­łów, Skał, Ska­mie­nia­ło­ści i Wyro­bów
Jubi­ler­skich

W dniach 2–3 wrze­śnia br. orga­ni­zu­je­my kolej­ną już 59. Kar­ko­no­ską
Gieł­dę Mine­ra­łów, Skał, Ska­mie­nia­ło­ści i Wyro­bów Jubi­ler­skich.
Wystaw­ców oraz odwie­dza­ją­cych zapra­sza­my w sobo­tę i nie­dzie­lę w
godz. od 10.00 do 17.00.

Sude­ty, a w szcze­gól­no­ści Kar­ko­no­sze, już w śre­dnio­wie­czu były
zna­ne jako góry dostar­cza­ją­ce wyjąt­ko­we­go bogac­twa mine­ra­łów i
kamie­ni ozdob­nych. Lokal­ne mine­ra­ły sto­so­wa­no zarów­no do celów
deko­ra­cyj­nych, jak i alche­micz­nych. Takie infor­ma­cje znaj­du­je­my w
odnie­sie­niu do przeszłości.

Ale czy aby na pew­no jest to tyl­ko historia?

Zapra­sza­my na wyjąt­ko­wą gieł­dę mine­ra­łów u stóp Kar­ko­no­szy.
Prze­ko­naj się, że w Sude­tach wciąż moż­na zna­leźć nie­sa­mo­wi­te
oka­zy.

Gieł­da w Cie­pli­cach to:

– przede wszyst­kim lokal­ne okazy,

– cie­ka­we mine­ra­ły z Euro­py i nie tylko

– spo­tka­nia z miej­sco­wy­mi kolekcjonerami

– wyro­by z minerałów

– cię­cie agatów

– bez­płat­ny wstęp dla odwie­dza­ją­cych giełdę

– dla naj­młod­szych warsz­ta­ty płu­ka­nia minerałów.

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2548/Art-Glass-Festival
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2584/HOLLYWOODZKA-SYMFONIKA
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2533/59-Karkonoska-Gielda-Mineralow-Skal-Skamienialosci-i-Wyrobow-Jubilerskich
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://jeleniagora.pl/informator/2023%20informator%20weekendowy%2001–03.09.23.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018