Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na na kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne pro­jek­tów roz­wią­zań usta­wy wdra­ża­ją­cej Kon­wen­cję o pra­wach osób niepełnosprawnych

Sza­now­ni Państwo,

 Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w kon­sul­ta­cjach społecznych.

 Kon­sul­ta­cje odby­wa­ją się w ramach pro­jek­tu pt. _Opracowanie pro­jek­tu
usta­wy wdra­ża­ją­cej Kon­wen­cję o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych o
pro­po­no­wa­nej nazwie: Usta­wa o wyrów­ny­wa­niu szans osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi wraz z Oce­ną Skut­ków Regu­la­cji i
uza­sad­nie­niem, jak też pro­po­zy­cji zmian legi­sla­cyj­nych podą­ża­ją­cych
za nową ustawą_, reali­zo­wa­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wie­dza
Edu­ka­cja Roz­wój 2014–2020, Dzia­ła­nie 2.6 Wyso­ka jakość poli­ty­ki na
rzecz włą­cze­nia spo­łecz­ne­go i zawo­do­we­go osób nie­peł­no­spraw­nych,
współ­fi­nan­so­wa­ne­go z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego.

 Opra­co­wa­nie pro­jek­tu usta­wy wdra­ża­ją­cej Kon­wen­cję o pra­wach osób
nie­peł­no­spraw­nych o pro­po­no­wa­nej nazwie: Usta­wa o wyrów­ny­wa­niu szans
osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi wraz z Oce­ną Skut­ków Regu­la­cji i
uza­sad­nie­niem, jak też pro­po­zy­cji zmian legi­sla­cyj­nych podą­ża­ją­cych
za nową usta­wą [1]

 Przed­miot kon­sul­ta­cji: pro­po­zy­cje roz­wią­zań do usta­wy wdra­ża­ją­cej
Kon­wen­cję o pra­wach osób niepełnosprawnych.

 Kon­sul­to­wa­ny obszar zagad­nień: Wspar­cie osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią
psy­cho­spo­łecz­ną

 Eks­pert: dr Robert Trzaskowski

 Spo­tka­nie kon­sul­ta­cyj­ne odbę­dzie się we Wro­cła­wiu 19 wrze­śnia 2023
w godz. 12:00 – 16:00.

 Zachę­ca­my do zapi­sów poprzez formularz:

 Kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne Wro­cław for­mu­larz rekru­ta­cyj­ny [2]

 Do osób, któ­re otrzy­ma­ją potwier­dze­nie udzia­łu w spo­tka­niu,
zosta­nie wysła­ny osob­ny mail z adre­sem miej­sca spotkania.

 Jed­no­cze­śnie bar­dzo pro­si­my o upo­wszech­nia­nie infor­ma­cji o rekru­ta­cji
na kon­sul­ta­cje wśród osób z niepełnosprawnościami.

 Infor­ma­cja o kon­sul­ta­cjach spo­łecz­nych na naszej stro­nie internetowej:

 Kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne Wro­cław 19.09.2023 [3]

 Z góry bar­dzo dzię­ku­je­my za współpracę,

 __

 Z wyra­za­mi sza­cun­ku i pozdrowieniami

 Agniesz­ka Bryndza-Stabro

 Spe­cja­li­sta ds. PR

 tel. 663 603 408

agnieszka.bryndza-stabro@firr.org.pl

 UWA­GA!!! Zmia­na adre­su sie­dzi­by w Krakowie!

 Fun­da­cja Insty­tut Roz­wo­ju Regionalnego

 ul. Świę­to­krzy­ska 14

 30–015 Kraków

http://www.firr.org.pl [4]

 E‑mail: biuro@firr.org.pl

 Tel.: (+48) 12 444 73 49

 Tel. kom.: (+48) 663 603 408

 Faks: (+48) 12 350 63 04

Orga­ni­za­cja Pożyt­ku Publicznego

Twój 1,5% wyko­rzy­sta­my na poży­tecz­ne cele

Nr kon­ta: 54 1140 1081 0000 2309 9800 1011

 __ _ _ _ _ _ __

 _ _

 Treść tej wia­do­mo­ści jest pouf­na i praw­nie chro­nio­na. Odbior­cą
może być jedy­nie jej adre­sat z wyłą­cze­niem dostę­pu osób trze­cich.
Jeże­li nie jesteś adre­sa­tem niniej­szej wia­do­mo­ści, jej
roz­po­wszech­nia­nie, kopio­wa­nie lub inne dzia­ła­nie o podob­nym cha­rak­te­rze
jest praw­nie zabro­nio­ne i może być karalne.

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Insty­tut Roz­wo­ju
Regio­nal­ne­go z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, ul. Świę­to­krzy­ska 14, 30–015
Kra­ków, KRS 0000170802, NIP 677–222-15–66. Dane prze­twa­rza­ne są w
zakre­sie wska­za­nym w prze­ka­za­nej nam infor­ma­cji. Masz pra­wo dostę­pu,
popra­wia­nia swo­ich danych, a tak­że ich czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go
usu­nię­cia. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje:
http://firr.org.pl/polityka-prywatnosci/ [5]

 _ _

 ____

 _ _ _ _ _ _ _

Links:
——
[1] https://firr.org.pl/projekty/krajowe/opracowanie-projektu-ustawy-wdrazajacej-konwencje-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-o-proponowanej-nazwie-ustawa-o-wyrownywaniu-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami-wraz-z-ocena-skutkow-regulacji-i-uzas/
[2] https://docs.google.com/forms/d/1JJQbuZolnFo7uBwz9CT6lKYu9k57q60uFsSZQp02d4A/edit
[3] https://firr.org.pl/konsultacje-spoleczne-wroclaw-19–09-2023/
[4] http://www.firr.org.pl/
[5] http://firr.org.pl/polityka-prywatnosci/