Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Teatral­ny pro­jekt dla mło­dzie­ży w Muzeum Miej­skim “Dom Ger­har­ta Haupt­man­na” w Jele­niej Górze

Muzeum Miej­skie „Dom Ger­har­ta Haupt­man­na” w Jele­niej Górze reali­zu­je pro­jekt „mono­KARK Mło­dych”, finan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w ramach pro­gra­mu Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry „Kul­tu­ra – Inter­wen­cje. Edy­cja 2023”.

Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do mło­dzie­ży miesz­ka­ją­cej w Jele­niej Górze i zakła­da jej akty­wi­za­cję i roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­nych poprzez sztu­kę. Zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ną warsz­ta­ty teatral­ne z akto­rem Teatru im. C. K. Nor­wi­da w Jele­niej Górze — Jac­kiem Paru­szyń­skim              (4 spo­tka­nia w sie­dzi­bie Muzeum Miej­skie­go “Dom Ger­har­ta Haupt­man­na” (MM DGH) oraz 4 spo­tka­nia w Teatrze im. C. K. Nor­wi­da w Jele­niej Górze), pod­czas któ­rych mło­dzi ludzie wspól­nie przy­go­tu­ją sztu­kę teatral­ną na pod­sta­wie dra­ma­tu Ger­har­ta Haupt­man­na “Futro bobro­we”. Spek­takl zosta­nie zagra­ny w sie­dzi­bie MM DGH. Oprócz tego mło­dzież weź­mie udział w dwóch lek­cjach teatral­nych w jele­nio­gór­skim teatrze: “Teatr od kulis” oraz “Kostium i cha­rak­te­ry­za­cja teatral­na”. Pozwo­lą uczest­ni­kom pro­jek­tu poznać pra­cę teatru i eta­py przy­go­to­wa­nia sztuki.

Zachę­ca­my mło­dzież (od 13 r. ż.), któ­ra chcia­ła­by prze­żyć przy­go­dę, roz­wi­nąć swo­je umie­jęt­no­ści aktor­skie, poznać teatr „od kuch­ni” oraz zagrać w spek­ta­klu do zgła­sza­nia się pod nr tel. 75 75 532 86 lub mailo­wo: kontakt@muzeum-dgh.pl

Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 10 wrze­śnia br. Udział w pro­jek­cie jest bezpłatny.

Pro­jekt będzie reali­zo­wa­ny we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku 2023 r.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds