Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Korek­ta w roz­kła­dzie jaz­dy KD – nowe kierunki!

Po ponad 20 latach prze­rwy wra­ca połą­cze­nie kole­jo­we do Góry. Od 3 wrze­śnia Kole­je Dol­no­ślą­skie dowio­zą nas też do Syco­wa. Na nowe sta­cje dotrze­my pocią­giem i pod­sta­wia­nym przez prze­woź­ni­ka auto­bu­sem – na jed­nym bile­cie KD.

Góra to – obok Gło­go­wa – naj­da­lej na pół­noc wysu­nię­ta sto­li­ca powia­tu w woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim. Sta­cja Góra Ślą­ska była kie­dyś kole­jo­wym węzłem prze­siad­ko­wym. Moż­na było do niej dotrzeć ze Ści­na­wy, Lesz­na, Boja­no­wa i Gło­go­wa. Od 21 lat nie było tam jed­nak żad­ne­go połą­cze­nia pasa­żer­skie­go. Teraz na kole­jo­wą mapę wra­ca­ją połą­cze­nia do sta­cji Góra Śląska.

– Wie­le lat sta­rań przy­no­si efek­ty. Góra wra­ca na kole­jo­wą mapę Pol­ski – mówi Ire­na Krzysz­kie­wicz, bur­mistrz Góry.

W ramach połą­czeń reali­zo­wa­nych przez Kole­je Dol­no­ślą­skie Dol­no­ślą­za­cy dotrą też do Syco­wa i nad malow­ni­czy Zalew Stra­do­mia. Od nie­dzie­li do miej­sco­wo­ści na wscho­dzie Dol­ne­go Ślą­ska rusza­ją połą­cze­nia prze­woź­ni­ka – rów­nież auto­bu­sem, w rela­cji Ole­śni­ca – Syców.

– Miesz­kań­cy gmi­ny Syców uzy­ska­ją dostęp do połą­czeń kole­jo­wych. Będą mogli kupić bilet kole­jo­wy np. na sta­cji War­sza­wa Zachod­nia w rela­cji do Syco­wa. Wra­ca­my po latach na kole­jo­wą mapę Pol­ski, jestem z tego dum­ny. Teraz nie usta­je­my w sta­ra­niach, by i do Syco­wa doje­chał pociąg w żół­to-bia­łych bar­wach Dol­ne­go Ślą­ska – mówi Dariusz Maniak, bur­mistrz Syco­wa.

Przy­wra­ca­ne połą­cze­nia kole­jo­we to prio­ry­tet samo­rzą­du woje­wódz­twa – od 2018 roku na kole­jo­wej mapie Pol­ski poja­wi­ło się kil­ka­na­ście nowych kie­run­ków, dzię­ki cze­mu dostęp do połą­czeń kole­jo­wych uzy­ska­ły dzie­siąt­ki tysię­cy miesz­kań­ców województwa.

Wię­cej na temat przy­wra­ca­nych połą­czeń moż­na zna­leźć na stro­nie https://kolejedolnoslaskie.pl/15lat/nowe-miejscowosci/

Zamknię­cia i zastęp­cza komunikacja

Korek­ty w roz­kła­dach jaz­dy wpro­wa­dza się rów­nież w związ­ku z pra­ca­mi pro­wa­dzo­ny­mi przez wła­ści­cie­la sie­ci kole­jo­wej – PKP PLK. KD i tym razem będą musia­ły cza­so­wo prze­or­ga­ni­zo­wać część połączeń.

Od 4 do 27 wrze­śnia PKP PLK zapla­no­wa­ła remont tune­lu kole­jo­we­go w Bar­dzie. W tym cza­sie prze­jaz­dy na odcin­ku Bar­do – Kłodz­ko będą zastą­pią auto­bu­sy. Pocią­gi będą kur­so­wa­ły w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach od stro­ny Wro­cła­wia: część od Kamień­ca Ząb­ko­wic­kie­go, część od Bar­da Przy­łęk. Pro­si­my o zapo­zna­wa­nie się ze szcze­gó­ło­wym roz­kła­dem jaz­dy przed każ­dą pla­no­wa­ną podróżą.

Zamknię­ty też zosta­nie odci­nek z Kłodz­ka do Mię­dzy­le­sia (i dalej do Lich­ko­va). Pla­no­wa­ne zakoń­cze­nie prac na tym odcin­ku to koniec listo­pa­da 2023. Cza­so­we, jed­no- lub kil­ku­dnio­we zamknię­cia, cze­ka­ją nas m.in. na odcinkach:

  • D5 Legni­ca – Kudo­wa Zdrój przez Świd­ni­cę Miasto,
  • D19 Jele­nia Góra – Goer­litz przez Lubań Śląski,
  • D15 Wał­brzych – Kudo­wa Zdrój przez Kłodzko,
  • D29 Wro­cław – Kudo­wa Zdrój.

Zmia­ny w rozkładzie

Przez dwa mie­sią­ce będą trwa­ły pra­ce na dwóch naj­bar­dziej klu­czo­wych odcin­kach kole­jo­wych w ruchu regio­nal­nym w woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim. Pomię­dzy Wro­cła­wiem Głów­nym a Legni­cą, na odcin­ku Śro­da Ślą­ska – Mię­ki­nia ruch będzie pro­wa­dzo­ny po jed­nym torze. Podob­nie będzie na tra­sie Wro­cław Głów­ny – Jawo­rzy­na Ślą­ska przez Kąty Wrocławskie.

Odjaz­dy pocią­gów zosta­ną sko­ry­go­wa­ne o kil­ka lub kil­ka­na­ście minut. Doj­dzie też do kil­ku innych korekt w roz­kła­dzie; przy­kła­do­wo pociąg przy­spie­szo­ny na odcin­ku Legni­ca – Wro­cław poje­dzie jako oso­bo­wy (69157 Wro­cław – Zgo­rze­lec), nato­miast oso­bo­wy zosta­nie przy­spie­szo­ny, a więc nie zatrzy­ma się na wszyst­kich sta­cjach (69157 Wro­cław – Lubań Śl.).

– Do takich zmian zmu­sza nas zamknię­cie jed­ne­go toru na odcin­ku mię­dzy Mię­ki­nią a Śro­dą Ślą­ską. Dla­te­go też tra­dy­cyj­nie pro­szę wszyst­kich podróż­nych o zapo­zna­nie się z roz­kła­dem jaz­dy przed ponie­dział­ko­wym wyru­sze­niem do pra­cy czy szko­ły– mówi Bar­tło­miej Rodak, rzecz­nik pra­so­wy Kolei Dol­no­ślą­skich.

Nowa, czwar­ta korek­ta roz­kła­du jaz­dy, wcho­dzi w życie w nie­dzie­lę, 3 wrze­śnia. Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie KD.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds